Satanista Paweł z Tarsu cz.3 – List do Rzymian

Kwestia apostoła Pawła i jego fałszywego apostolstwa jest kluczową sprawą, nad którą powinien zastanowić się każdy człowiek, który wierzy, że Chrystus jest jego zbawicielem. Bo co zrobisz, jeśli udowodnię Ci, że Paweł głosił herezje niezgodne z tym co mówił Chrystus? Szatan uwielbia mieszać prawdę z kłamstwem po to, aby oddalić nas od czystej prawdy. I taką sytuację obserwujemy w Pawła listach, są mieszanką prawdy z kłamstwem, choć herezje Pawła są tak rażące, że przyćmiewają prawdę. Żeby zacząć czytać Pawła listy krytycznym okiem, trzeba znać całą Biblię i rozumieć o czym ona opowiada. Bo wtedy wyraźnie widać, że nauki Pawła w ogóle nie trzymają się kupy, i jedynym wytłumaczeniem byłoby to, że Paweł wprowadził fantastyczną aktualizację tego co mówił Bóg przez proroków i Chrystus. Poniżej prezentuję moją analizę listu Pawła do Rzymian. Pozostałe listy będę analizował również w miarę możliwości czasowych, a jest dosyć czasochłonne. Korzystam z Biblii Warszawskiej.

LIST DO RZYMIAN

Na początku wskażę tylko wersety budzące wątpliwość, potem zmienię sposób pisania na analizę werset po wersecie.  

1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, [tutaj Paweł nazywa się apostołem. A ja pytam jakim prawem, skoro apostołów było 12? Po śmierci Judasza na jego miejsce wybrano Macieja. Skąd to się wzięło, że Paweł nazywa się apostołem? Wszystko zaczyna się od Ewangelii Łukasza, który jako jedyny wskazuje, że apostołów było 72. Pozostali ewangeliści piszą, że było ich 12. Kto ma rację? Łukasz, czy Marek i Mateusz? A co mówi Chrystus o liczbie apostołów w Objawieniu 21:14? To powinno być dla nas wyrocznią.

14. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

A więc widzimy, że Paweł nie jest apostołem według Chrystusa, co najwyżej jest samozwańczym apostołem.

17. bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.   [tu Paweł cytuje proroka Habakuka 2:4:  

4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Fragment ten wydaje się bardzo problematyczny, bo ustami wielkich proroków (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) Bóg mówi, że każdemu odda według jego uczynku. To samo potwierdza Chrystus w Objawieniu 20:13:

13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osadzeni,każdy według uczynków swoich.

Po przeczytaniu całej Biblii dojdziesz do wniosku, że zbawienie człowieka zależy od jego postępowania, a nie samej wiary. Wiara jest konieczna do tego, aby jako pierwsza spowodowała w człowieku postępowania według Prawa Bożego. Więc mam pytanie: Dlaczego Paweł cytuje dosłownie jeden werset w księgach prorockich, który mówi o zbawieniu z wiary i na nim buduje swoją teologię? Dalej w liście Paweł wskazuje na to, że Bóg odda każdemu według uczynku.  To przyjrzyjmy się co tak naprawdę głosił Paweł. W Biblii jest masa wersetów, które mówią wprost o tym, że Bóg odda każdemu według jego uczynku i nic nie wspomina, o tym, jakoby wiara była wystarczająca do zbawienia. Istnieje możliwość, że źle interpretuje ten werset z Habakuka i nie chodzi tu o zbawienie przez samą wiarę. Jeśli tak, to idźmy, dalej, a zobaczysz, że Paweł tym wersetem celowo przygotowuje sobie grunt pod swoje nauki…

Rz 2:1 Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sadzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.  [Co to znaczy kogoś sądzić? Co to znaczy nie sądźcie abyście nie byli sądzeni? Gdzie jest granica między sądzeniem kogoś, a rozróżnianiem dobra od zła? Skąd mam wiedzieć co dobre, a co złe? Prawo boże to definiuje. Wobec tego jak widzę, że ktoś łamie prawo boże, to mam go nie osądzać jako grzesznika? A jak to się ma do 9 przykazania: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu? Dla mnie znaczenie tego przykazania prowadzi do stwierdzenia: dawaj świadectwo prawdzie! Jeśli wiesz jakie jest prawo boże, to masz dawać temu wyraz. Nie masz tego ukrywać.  Jeśli np. wiesz, że bałwochwalstwo jest okrutnym grzechem i widzisz jak osoba Ci bliska zwraca się do bałwana, np. królowej niebios (bóstwa katolików), to nie osądzisz tego co robi jako grzech, a tej konkretnej osoby w tej sytuacji jako bałwochwalcy? A Chrystus zwracając się do faryzeuszy i nazywając ich plemieniem żmijowym, oskarżając publicznie o najgorsze grzechy, nie osądzał ich? Pewnie, że osądzał. To dlaczego kazał nam nie sądzić, abyśmy nie byli sądzeni? To jest sprzeczne z tym co mówił Bóg, ale i sprzeczne z postawą samego Chrystusa. Tu pojawia się problem wewnętrznego braku spójności nauczania Chrystusa. Albo jest tu namieszane, albo źle to rozumiem. Będzie o tym osobny artykuł. Paweł podchwycił to, abyśmy nie sądzili drugiego. Może dlatego, że dzięki temu uchylamy 9 przykazanie? Dla kogoś kto chciałby uchylić Prawo Boże, to bardzo sprytny zabieg zamykający usta ludziom, którzy znają przykazania…

Rzymian 2:6-8   6. który odda każdemu według uczynków jego: 7. tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; 8. tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.   [Czyżby tutaj Paweł mówił o zbawieniu na podstawie uczynków? Wcześniej wspominał, że „sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” Czyli na pierwszy rzut oka głosi i wiarę i uczynki? OK, ale idźmy dalej i zobaczmy jakie to uczynki według Pawła musimy spełnić, aby zyskać zbawienie. Jednak zanim zacznę analizować dalszy fragment listu do Rzymian, to mam pytanie: kto to są Żydzi? Dlaczego Biblia nie definiuje tego pojęcia kiedy pojawia się ono pierwszy raz w księdze Nehemiasza? Ludzie znający Biblię domyślają się tego, że Żydzi to Izraelici z pokolenia Judy – judejczycy. Ale czasem zdarza się, że Biblia stosuje zamiennie pojęcie Izraelitów i Żydów, co jest manipulacją tłumaczy biblijnych., bo nie każdy Izraelita jest Żydem. Według pawłowej terminologii, Żydzi to byli ci, którzy przestrzegali prawa mojżeszowego (zakonu). I tego się trzymajmy interpretując jego listy. UWAGA! Zaczyna się pawłowa jazda bez trzymanki!

 Rz 2:9. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na dusze każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, [Paweł wprowadza tu rozróżnienie między tych, którzy przestrzegają prawa mojżeszowego i tych którzy nie przestrzegają] 10. a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. [zobaczmy co to jest według Pawła czynić dobrze dla Żyda, a co dla Greka – ale to jest już herezją samo w sobie, ponieważ Bóg dał jednakowe prawo dla wszystkich ludzi, czyżby Paweł, wielki faryzeusz i znawca zakonu o tym nie wiedział? Wiedział, tylko że faryzeusze zgrywali takich, którzy są wybrańcami Boga, a w rzeczywistości byli dziećmi Szatana] 11. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.[ ooo!, z tego wynika, że Paweł wie, że prawo mojżeszowe było przekazane przez Boga izraelitom, ale miało ono dotyczyć wszystkich ludzi] 12. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu tez poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sadzeni będą; [ rozumiesz to? Bo ja mam problem. Ci którzy nie podlegali zakonowi i grzeszyli poginą, a ci, którzy byli w zakonie i grzeszyli sądzeni będą przez zakon? A czym jest grzech według Boga? Nieprzestrzeganiem zakonu. Po co w ogóle to rozróżnienie? Z księgi Izajasza 66:17 wynika np. że każdy kto je mięso wieprzowe – zginie. Bóg mówi krótko: każdego będzie sądził według prawa mojżeszowego, bo jest ono dla wszystkich ludzi] 13. gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. [usprawiedliwieni, to inaczej zbawieni – nie mam pojęcia o co tu chodzi, zobaczmy dalej] 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, [co za bzdura!!! Skąd on to wziął? To oczywiste kłamstwo, bo poganie jak sama nazwa wskazuje czcili wielu bogów i byli bałwochwalcami i popełniali inne obrzydliwości niezgodne z prawem mojżeszowym, np. jedli mięso wieprzowe] są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; [od kiedy to człowiek sam dla siebie ustala prawo? Owszem, znam takich co tak robią, to sataniści, albo ateiści] 15. dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub tez biorą w obronę; [bzdura! gdyby treść zakonu była zapisana w ich sercach, to by postępowali według zakonu. Na marginesie, dopiero w Królestwie Bożym na ziemi Bóg umieści zakon w sercach ludzi – tyle razy to powtarzał przez proroków] 16. będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. [to ciekawe, Paweł mówi, że ma swoją ewangelię – zapamiętaj to! Przyda się jak będziemy analizować list do Galacjan] 17. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem, 18. i znasz  wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, 19. i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, 20. za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, [ tu dotąd zdarzyło się Pawłowi napisać kilka słów prawdy] 21. ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? 22. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? 23. Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? 24. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. [ tutaj Paweł zarzuca Żydom, że czują się światłością dla innych narodów, bo znają prawo Boże, które przez nich miało dotrzeć do narodów całego świata. I taki faktycznie był plan Boga. Przecież nie wszyscy Żydzi byli tacy źli i tak bardzo grzeszyli, to Pawłowi zależy na tym, abyś tak myślał. Tylko znowu: chodziło o Izraelitów, a nie tylko Żydów. Oni mieli przestrzegać prawa Bożego i w ten sposób sprowadzić na siebie błogosławieństwo, a inne narody widząc to, miały się przyłączać do nich i przestrzegać zakonu mojżeszowego. Ale Paweł zwraca się do Żydów i zarzuca im, że sami grzeszą i są przestępcami zakonu, a więc nie mają prawa uważać się za kogoś lepszego i nauczać innych. Jest to zarzut bezpodstawny, bo nie ma człowieka bez grzechu poza Chrystusem. To, że ktoś grzeszy, to nie znaczy, że nie ma pouczać innych jakie Bóg ma wymagania wobec ludzi. Dalej: Paweł oskarża Żydów o to, że poganie bluźnią Bogu, bo kiedy widzą jak Żydzi grzeszą, to nie widzą sensu wyznawania wiary w jedynego Boga. Jest to manipulacja, ponieważ każdy odpowiada za swoje czyny, a jedynym wzorem do naśladowania ma być dla nas Chrystus – On nie miał grzechu! I każdy kto patrzy na innego człowieka zamiast na Chrystusa, błądzi. A czym jest grzech według Boga? Przestępstwem zakonu. Dla Chrystusa grzech był tym samym, dlatego przestrzegał zakonu.] 25. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu; jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. [bzdura! Obrzezanie to znak przystąpienia do zakonu nadany przez Boga. Człowiek obrzezany po prostu powinien być posłuszny Bogu i zawsze obrzezanie jest pożyteczne, jeśli zrobiłeś to z woli Boga] 26. Jeśli wiec ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? [bzdura! Paweł wmawia nam, że poganie jakimś cudem przestrzegali wtedy zakonu. Skąd on to wziął? To oczywista herezja! Sam posługuje się terminami: Żyd i Grek, jako odpowiednik człowieka przestrzegającego zakonu, i nie przestrzegającego] 27. Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. [to już jest oczywista herezja na którą szkoda mi słów!] 28. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, [Co za absurd!!! Co za manipulacja pojęciami!!! Mistrz matactwa Paweł pokazuje swoja prawdziwą naturę!!! Dla Boga Żydem jest ten, kto po pierwsze jest potomkiem Jakuba, a więc jest genetycznym potomkiem Jakuba i nic się pod tym względem nigdy nie zmieniło. Obowiązek obrzezania dotyczył nie tylko Żydów, ale wszystkich Izraelitów, a także i obcokrajowców przystępujących do zakonu i tu też nigdy nic się nie zmieniło i tak trwa to do dziś] 29. ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. [litery – czyli prawa mojżeszowego (przyp. aut.) Paweł tutaj chce wmówić ludziom, którzy nie mają zielonego pojęcia o Biblii i o historii, że człowiek może w jakiś magiczny sposób stać się genetycznym potomkiem Jakuba i że można to zrobić poprzez wymyślone przez niego obrzezanie wewnętrzne! Gorszej herezji nie słyszałem! Z takimi doktrynami to on mógł chodzić tylko do ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia o Bogu i o historii, nie czytali nigdy ksiąg prorockich – i faktycznie, udawało mu się wmawiać im takie bzdury! Dalej powie to w sposób bardziej dosadny]   3 Czymże wiec góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? 2. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, ze im zostały powierzone wyrocznie Boże.[skoro tak, to dlaczego nie powie, aby wszyscy którzy wierzą w Chrystusa się obrzezali i przystąpili do zakonu?] 3. Bo co z tego, ze niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? [jak dla mnie tu pojawia się pewien problem, bo czy Chrystus nie powiedział, że on jest drogą, prawdą i życiem i nie ma zbawienia jak tylko przez Niego? Uważam, że logiczne jest to, że jeśli pewni Żydzi nie uwierzyli w Chrystusa, to samo przestrzeganie zakonu ich nie zbawi, a więc nie ma tu żadnej mowy o wierności Boga wobec wszystkich Żydów niezależnie od tego czy uznali Chrystusa jako Mesjasza] 4. Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamca, jak napisano: Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sadzony. [ślizgamy się po lodzie, ponieważ od tego stwierdzenia już jest blisko do ślepej ufności w miłosierdzie Boga niezależnie od naszych uczynków] 5. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. [hmm, nie rozumiem, czyżby dobrze jest być nieprawym, aby w ten sposób sprawiedliwość Boża była uwydatniona? Przecież to jest odwrócenie kota ogonem, bo człowiek ma się starać uświęcać i nie grzeszyć, nie można pochwalać kogoś, za to, że jest nieprawy] 6. Z pewnością nie! Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? 7. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sadzony jako grzesznik? [czy rozumiesz to? W jaki sposób kłamstwo człowieka może się pozytywnie wpłynąć na chwałę Boga? A gdzie tu 9 przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa? Każdy będzie sądzony według uczynków, a kłamstwo nigdy nie wyszło i nie wyjdzie nikomu na dobre, bo jest złamaniem Prawa Bożego] 8. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, ze my mówimy: Czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. [uwielbiam takie wersety, w których Paweł sam mówi co zarzucają mu jego wrogowie – to jest śmietanka w temacie :), a więc okazuje się, że niektórzy zarzucali Pawłowi i jego stronnictwu, że oni czynią źle i wmawiają ludziom, że dzięki temu przyjdzie dobre – tak to bardzo dobre podsumowanie Pawła, bo jak można unieważniać zakon i twierdzić, że zbawienie jest przez samą wiarę w Chrystusa? Na tamte czasy to była niespotykana herezja dla tych, którzy znali księgi proroków i słyszeli prawdziwe nauczanie Chrystusa… Takie herezje można było sprzedać tylko tym, którzy byli totalnie zieloni w temacie] 9. Cóż  więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, ze wszyscy są pod wpływem grzechu, [tutaj mamy przygotowanie gruntu pod niesłychanie śmiałe twierdzenie] 10. jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, 11. nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; 12. wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. 13. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; 14. usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; 15. nogi ich są skore do rozlewu krwi, 16. spustoszenie i nędza na ich drogach, 17. a drogi pokoju nie poznali. 18. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. [tak to prawda, że wszyscy ludzie są grzesznikami, ale to nie jest podstawa do tego, aby twierdzić, że:] 19. A wiemy, ze cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sadowi Bożemu. [to jest totalna herezja, ponieważ Bóg dał zakon Izraelitom, ale oni mieli go rozprzestrzenić na cały świat i tak naprawdę zakon był dany dla całej ludzkości, tak więc wszystko co zakon mówi, mówi do wszystkich ludzi, a nie tylko do tych, którzy byli pod wpływem zakonu] 20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. [bardzo problematyczne twierdzenie, bo na jakiej podstawie będzie zbawiony np. Mojżesz? Zbawienie jest w Chrystusie, a wtedy jeszcze Chrystusa nie było na ziemi. Jeśli ktoś żyje w czasach po Chrystusie, to uważam, że samo przestrzeganie zakonu nie da mu zbawienia, jeśli nie uzna Chrystusa za swojego zbawiciela i tylko w takiej interpretacji jestem w stanie przyjąć to twierdzenie jako prawdziwe. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, to Paweł przyznaje, że wie o tym, że grzechem jest przekroczenie zakonu – to jest zgodne z tym co mówił Bóg] 21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, [nie zgodzę się z tym, ponieważ Chrystus nauczając przez ponad 3 lata nie stworzył nowej religii, tylko cały czas przestrzegał zakonu, można dyskutować o tym czy coś zmienił w zakonie, ale bardzo prawdopodobne jest to, że wiele tych zmian zostało dopisanych celowo, aby stworzyć wrażenie, jakoby Chrystus tworzył całkowicie odrębną religię od zakonu. Czy nie wydaje Ci się dziwne, że gdyby Chrystus chciał stworzyć nową religię to wskazałby jej wszystkie zasady w trakcie pobytu na ziemi? A tak nie zrobił. Dowody wskazują na to, że Jego apostołowie nadal przestrzegali zakonu, UWAGA TERAZ ZMIERZAMY DO SEDNA NAUCZANIA PAWŁA:] 22. i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, 23. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, 24. i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, 25. którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalna przez krew jego, skuteczna przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, [bardzo niebezpieczne i kłamliwe twierdzenie, jakoby dzięki ofierze Chrystusa Bóg stał się dla nas pobłażliwy bardziej niż przedtem – totalna nieprawda] 26. dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. 27. Gdzież wiec chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. 28. Uważamy bowiem, ze człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. [niech ktoś mi tutaj powie, że Paweł nie głosił zbawienia przez samą wiarę, oznaczałoby to, że nie rozumie tego co czyta. Bardziej dobitnie Paweł nie mógł tego ująć, wielokrotnie powtórzone to samo twierdzenie: zbawienie następuje przez wiarę w Chrystusa, a zakon mojżeszowy totalnie nie ma wpływu na zbawienie! Tym samym Paweł unieważnił całkowicie zakon mojżeszowy i zmienił go na wymyślony przez siebie zakon wiary w Chrystusa – czyli brak zakonu, brak zasad, wystarczy, że powiesz, że wierzysz w Chrystusa i zbawienie masz w kieszeni. Możesz gwałcić, mordować, kraść a nawet oddawać cześć bałwanom i spalić własne dziecko w ogniu w ofierze dla Szatana, ale nie przejmuj się, bo wystarczy, że po tym wszystkim powiesz, że wierzysz w Chrystusa i wszystko masz wybaczone – tak jak ten łotr, który umierał z Chrystusem na krzyżu (totalnie nieprawdopodobna historia wymyślona na potrzeby teologii Pawła, bo tak śmiałe twierdzenie należało podeprzeć stosowną sytuacją w Biblii) W tym miejscu zwolennicy Pawła twierdzą, że on nie znosi zakonu i każe go nadal przestrzegać, tylko wskazuje na to, że i tak wiara w Isusa nas zbawia, a sam zakon nie wystarczy. OK. Na moment załóżmy że to prawda. Zobaczmy w takim razie co Paweł mówi do Galatów, którzy odrzucili jego nauki i się obrzezali:

Gal 5:4 Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

Czyli nie powiedział: Wszystko dobrze, właściwie to super, że się obrzezaliście i chcecie przestrzegać prawa, ale pamiętajcie, że jesteście zbawieni dzięki ofierze Isusa. Tutaj zamykamy usta wszystkim, którzy bronią Pawła  w ten sposób.

Popatrzmy dalej na list do Rzymian.]

29. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, [tutaj Paweł dotyka sedna, bo Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi i wszyscy mają dokładnie takie same wymagania do zbawienia, ponieważ prawo mojżeszowe było ogłoszone jako obowiązujące wszystkich ludzi i miało docelowo obejmować swoim zasięgiem cały świat, jedyne co można poddać dyskusji to problem z tym co tak naprawdę zmieniło przyjście Chrystusa na ziemię, ale na pewno nie poskutkowało unieważnieniem zakonu, tylko jego ewentualną korektą np. o unieważnienie systemu ofiar ze zwierząt – ten temat jest rozwojowy] 30. albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. [nie wiem jaka jest różnica między jednym a drugim, dla mnie żadna, więc nie wiem po co to rozróżnienie i gra językowa – to jest tak naprawdę wstęp do tego, że i Żydzi i nie-Żydzi będą zbawieni od tej pory przez samą wiarę w Chrystusa] 31. Czy wiec zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. [i tu mamy szczyt bezczelności, tym twierdzeniem Paweł pluje nam w twarz, i śmieje się nam prosto w oczy, bo robi z nas totalnych debili! Cały ten wywód jest o tym, że zakon nie obowiązuje i nagle Paweł twierdzi, że tym wszystkim zakon utwierdzamy? Ten werset biorą obrońcy Pawła i usiłują udowadniać, że on wcale nie zniósł zakonu, tylko nauczał, że trzeba go przestrzegać. Albo mało wiedzą i ich poznanie dopiero raczkuje, albo boją się myśleć samodzielnie, albo nie potrafią logicznie myśleć i kojarzyć ze sobą faktów, albo są opłacani przez  ludzi z nasienia węża, albo sami nimi są! Oceń to sam!]   4:1 Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? 2. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. [jedną z ulubionych metod działania Szatana jest wprowadzanie sztucznych podziałów i tu to widzimy, bo wiemy dobrze, że Abraham uwierzył w Boga i kochał Go, a potem okazał mu posłuszeństwo, tak więc w tej konkretnej sytuacji zadziałała i wiara i uczynek razem i z tego jak najbardziej mógł się chlubić] 3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. 4. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za laskę, lecz za należność; [to jest nieprawda, jeśli Twoja relacja z Bogiem opiera się o zatargi, o coś za coś, to nie znasz Boga, nie kochasz Go, bo prawdziwe posłuszeństwo Bogu wynika z miłości do Niego, jako Twojego Ojca – Stworzyciela, który dał Ci życie] 5. gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, [TOTALNA HEREZJA! Po pierwsze ani Bóg, ani Chrystus nie usprawiedliwiają bezbożnego, ludzie bezbożni prowadzą swoje dusze na zatracenie i na pewno nie trafią do Królestwa Bożego na ziemi. Po drugie dla Boga definicja sprawiedliwości ludzi jest taka: sprawiedliwy jest ten, który przestrzega zakonu mojżeszowego, i to całego zakonu mojżeszowego a nie tylko 10 przykazań (patrz Ezechiel rozdział 18)] 6. jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków; 7. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte; 8. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. [ przytoczone wersety nie udowadniają postawionej tezy usprawiedliwienia niezależnie od uczynków] 9. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy tez i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. [odpuszczenie grzechów może się odbyć tylko przez Chrystusa, który wypełnił system ofiarniczy obowiązujący przed Jego przyjściem, ale kluczową sprawą jest to, że logiczne rozumowanie przyczynowo skutkowe które prezentuję w moich tekstach prowadzi do wniosku, że zarówno, przed przyjściem Chrystusa jak i po Jego przyjściu warunkiem koniecznym do zbawienia jest obrzezanie i przystąpienie do zakonu. Nie wiem co będzie z niepiśmiennymi ludźmi, którzy żyli w średniowieczu pod kontrolą Bablionu Wielkiego, to jest Boga sprawa, a dla mnie to, że ktoś kiedyś był nie piśmienny nie jest podstawą do tego, żeby samemu udawać, że również jestem niepiśmienny i nie mogę znaleźć woli Boga względem mnie] 10. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem 11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość, 12. i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale tez wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. 13. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, ze ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. [a więc sprawdźmy:   Ks. Rdz 22:16-17 „Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17. będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich”   Gdzie tu mowa o tym, że otrzymał tę obietnicę rozmnożenia jego potomstwa za okazaną wiarę? Przecież to jawne nadużycie. Jeśli już to za uczynek wypływający z wiary.]   14. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła; [Absurd! Kłamstwo! Manipulacja! To dokładnie było i jest zamiarem Boga, abyśmy naśladowali Chrystusa i się obrzezali i przystąpili do zakonu. Nie ma żadnej sprzeczności, aby jednocześnie polegać na zakonie i na Chrystusie, bo Chrystus polegał na zakonie. Ponadto, jeśli troszkę orientujesz się o co chodzi w zakonie, to bardzo łatwo jest zrozumiesz, że zakon wskazywał i wskazuje nadal na Chrystusa jako prawdziwego baranka ofiarnego. Jeśli widać jakieś niejasności, to zawdzięczamy je temu, że Biblia została zmieniona celowo w ten sposób, aby utrudnić nam znalezienie prawdy i pełnić wolę Boga] 15. gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma tez przestępstwa. [nieprzestrzeganie zakonu pociąga za sobą gniew Boga, ponadto Paweł po raz kolejny ujawnia się z tym, że wie o tym, że grzechem jest nieprzestrzeganie zakonu] 16. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, [cały czas to samo: zakon w zamyśle Boga był dany i jest dany dla wszystkich ludzi, ale został objawiony Izraelitom jako narodowi wybranemu, który miał nauczyć jego przestrzegania inne narody]   kolejne wersety 17-25 to cały czas mielenie tego samego – pomijam je, bo szkoda czasu   5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [hurra, już nie mamy co się przejmować prawem mojżeszowym, możemy sobie tańczyć!!!] 2. dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieja chwały Bożej. 3. A nie tylko to, chlubimy się tez z ucisków, wiedząc, ze ucisk wywołuje cierpliwość, [tutaj widać, że byli tacy, którzy „uciskali” Pawła i jego stronnictwo – ciekawe za co?? Może za to, że głosił herezje i wypaczył prawdę? Ciekawe kto go uciskał? Może prawdziwi apostołowie i ci, którzy znali ich nauczanie zupełnie odmienne od nauk Pawła?] 4. a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; 5. a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7. Rzadko się zdarza, ze ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, ze kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. [Paweł twierdzi, że jeśli uwierzysz w Chrystusa, to przestajesz być grzesznikiem! Co za brak pokory! Ja wiem, że będę grzesznikiem całe życie aż do śmierci.] 9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. [Czy ktokolwiek z nas będzie zachowany od gniewu? Tego nie wiem, póki co wszyscy ludzie cierpią z powodu gniewu Boga na nas, za to, że odstąpiliśmy od prawa mojżeszowego. Zbawiona będzie resztka Izraela, jak pisał Izajasz.] 10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. [to nie tak, ponieważ jeśli nie spełnimy oczekiwań Boga to ofiara Chrystusa nam nie pomoże w zbawieniu. W zasadzie logiczne jest, to, że warunki zbawienia według Boga powinny być takie same jak warunki zbawienia według Chrystusa, skoro Chrystus jest Jego synem, to nie mógłby zaprzeczać słowom Ojca, a niestety tak jest (artykuł o sprzeczności ewangelii z księgami proroków dopiero powstanie). I tu kolejny raz okazuje się, że Biblia została zmieniona…] 11. A nie tylko to, lecz chlubimy się tez w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. [póki co to dzięki samej wierze nic nie dostąpiliśmy – Paweł prowadzi nas na zatracenie! Weź powagę cały zgromadzony materiał dowodowy] 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na  wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; 13. albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma; [do końca nie wiemy co było przed zakonem, ale wiemy, że istniały nakazy i zakazy, ciekawe jest to, że w księdze Henocha czytamy, że biada tym, którzy modyfikują ODWIECZNE prawo] 14. lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. [czy Adam był obrazem Chrystusa? Chyba nie za bardzo, bo Adam zgrzeszył, a Chrystus był bez grzechu] 15. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez laskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. [lanie wody, jest to wymysł który nic nie udowadnia] 16. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. [bardzo zgrabnie wymyślone, ale niestety WYMYŚLONE dla celów pawłowej propagandy] (…) 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak tez przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. [owszem, ale nie na takich zasadach jak głosi Paweł] 20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, [brzmi jak baśń o królewnie śnieżce i żyli długo i szczęśliwie] 21. żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 6:1 Cóż wiec powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? [nie rozumiem czym dla Pawła jest grzech, bo raz mówi, że jest to przestąpienie zakonu, a gdzie indziej mówi, że zakon nie obowiązuje] 2. Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? 3. Czy nie wiecie, ze my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? [dlaczego w śmierć? Śmierć jest czymś negatywnym, dlaczego nie w zmartwychwstanie, jeśli już? poza tym temat chrztu też jest ciekawy i z pewnością będzie o tym artykuł] 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. [manipulacja, bo człowiek ma się narodzić na nowo, ale do przestrzegania zakonu i się obrzezać i na tym polega nowe narodzenie, bo tak wynika z Ezechiela 18 rozdziału i wersetów 30-32 – tam Bóg definiuje co to znaczy „stworzyć w sobie nowego ducha” – a mówi o nawróceniu się do przestrzegania zakonu] 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6. wiedząc to, ze nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; 7. kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. [nieprawda, bo nikt nie będzie uwolniony od grzechu w tym życiu, tylko jeden Chrystus jest bez grzechu, a my zawsze pozostaniemy grzesznikami] 8. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, ze też z nim żyć będziemy, [nie wystarczy umrzeć z Chrystusem (cokolwiek to znaczy, bo to radosna twórczość Pawła), aby zostać zbawionym, tylko do zbawienia potrzebne są nam konkretne rzeczy, i na pewno nie sama wiara w Chrystusa – choć konieczna] 9. wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 10. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 12. Niechże wiec nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, 13. i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. [zmartwychwstanie ludzi dopiero nastąpi i będzie to w Królestwie Bożym na ziemi – nowym przymierzu, dlatego to co on pisze jest bez sensu.] 14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. [herezja niemożliwa: grzech nie będzie panować nad tymi, którzy uwierzyli w Chrystusa i odrzucili zakon. Po raz kolejny Paweł unieważnia zakon. Co wiemy o Królestwie Bożym na ziemi? U proroków czytamy, że będzie w nim obowiązywać zakon a nie żadna łaska…] 15. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! [co według Pawła jest grzechem? Bo już się pogubiłem. Bóg mówi, że grzechem jest przekraczanie zakonu, a Paweł? Dla niego grzechem jest najwyraźniej niesłuchanie jego szatańskich wymysłów. A może jedno albo drugie w zależności do kogo się zwraca? Jest to niejasne] 16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? [wytłumaczę, co mówi: czy nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako słudzy zakonowi, to brniecie w grzech i umrzecie? Bo macie inne wyjście: bądźcie posłuszni temu co wam mówię, i myślcie, że do zbawienia wystarczy wiara w Chrystusa, a zakon nie obowiązuje] 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, [tu zdaje się mówić o Żydach pod zakonem i nie-Żydach poza zakonem (poganach), że dla nich wszystkich Chrystus stworzył nową religię] 18. a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości, [jest to nadużycie, bo to, że Chrystus oddał życie za nasz grzech odstąpienia od zakonu nie oznacza, że jesteśmy uwolnieni od grzechu z automatu – jest to totalnie sprzeczne, z tym co mówi Bóg u proroków] 19. po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświeceniu. 20. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. 21. Jakiż wiec mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. 22. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświeceniu, a za cel żywot wieczny. [To jest dogmat według którego Chrystus przyszedł stworzyć zupełnie coś nowego, podać nowe zasady zbawienia, wyzwolić od grzechu każdego kto w niego wierzy i obiecać mu za to życie wieczne. Jest to okropnym kłamstwem, bo możemy dyskutować czy zmienił jakieś kwestie czy nie, świadomi tego, że dysponujemy źródłami wątpliwego pochodzenia, to jednak cały czas zachowywał zakon żeby dać przykład wszystkim ludziom: Żydom i nie-Żydom co mają robić, aby osiągnąć zbawienie.] 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.   7:1 Czyż nie wiecie, bracia – mówię przecież do tych, którzy zakon znają – ze zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? [moment, myślałem, że ten list jest listem do Rzymian. Od kiedy Rzymianie znali zakon? Oni praktykowali satanistyczne praktyki bałwochwalcze i nie mieli pojęcia o zakonie, jedynie tyle co widzieli co Żydzi robią] 2. Albowiem zamężna kobieta za szycia męża jest z nim związana prawem; ale gdy maż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. 3. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnica, jeśliby jednak maż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnica, gdy zostanie żona drugiego męża. 4. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. 5. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzic owoce śmierci; 6. lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. 7. Cóż wiec powiemy? Ze zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! [Po pierwsze, to co do licha jest grzechem dla Pawła? Raz mówi, że zakon jest dobry, bo pokazuje co jest grzechem.  A gdzie indziej mówi np. w liście do Galacjan 5:3-5:   3. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzeżać, że powinien cały zakon wypełnić. 4. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. 5. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,[to oznacza, że tutaj Paweł mówi, że Ci którzy dali się obrzezać i przystąpili do zakonu wypadli z łaski czyli nie będą zbawieni, czyli przystąpienie do zakonu jest grzechem!!! Czy w którejkolwiek z ewangelii Chrystus powiedział, że jeśli ktoś przystąpi do zakonu, to nie będzie zbawiony? Nikt nie odważył się dopisać takiej herezji, bo od razu wszyscy by się połapali, że coś nie gra. Szatan postanowił Prawo unieważnić stopniowo, tak, aby to wyglądało na wiarygodne. Najpierw stworzył niejasne zniekształcone nauki Chrystusa wskazujące jakoby tworzył coś nowego, odrębnego, potem w dziejach 15  mamy ograniczenie całego zakonu do 4 przepisów, a Paweł unieważnił wszystko. Czy to trzyma się kupy? Dla mnie w ogóle. Jakakolwiek zmiana tego kalibru dla mnie może pochodzić tylko od samego Chrystusa, a Bóg powinien ją potwierdzać, a tego nie widzimy. To, że Bóg i Chrystus nie mówią jednym głosem, to zasługa Szatana, który okropnie namieszał w Biblii, a ludziom trudno to zobaczyć, bo Biblia, to ostatnia rzecz, jaką są w stanie podważyć.]   8. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelka pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. 9. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, 10. a ja umarłem i okazało się, ze to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. 11. Albowiem grzech dotrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.[niemożliwe bzdury!!! Odwraca kota ogonem bo przykazania są po to, abyśmy wiedzieli co jest grzechem i nie grzeszyli, a on mówi, że to przez przykazania zaczął grzeszyć] 12. Tak wiec zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. [ten wniosek jest zupełnym brakiem logiki i konsekwencji wobec tego co napisał wcześniej, spójrz jeszcze raz co napisał w liście do Galacjan 5:3-5. Na podstawie takich pojedynczych wyjętych z kontekstu wersetów obrońcy Pawła budują swoją linię obrony] 13. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobra, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. [tu klasyczna sztuczka: zaprzecza sam sobie i przez to staje się to nieczytelne i dwuznaczne] 14. Wiemy bowiem, ze zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. 15. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.   [No to zobaczmy, co Bóg mówi o grzechu do Kaina Rdz 4:4-7:   4. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. 5. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 6. I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.   Drogi Pawle, jeśli kochasz Boga, to masz panować nad grzechem, a nie szukać sobie usprawiedliwienia dlaczego ci nie wychodzi i dawać innym świadectwo, jakoby to było naturalne i dobre w oczach Boga.] 16. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. [to dlaczego go unieważniłeś?] 17. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. [co za rozdwojenie jaźni, naprawdę piękne! A więc grzeszmy, bo zawsze możemy powiedzieć, że to nie grzeszę ja, tylko grzech, który mieszka we mnie] 18. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; [twierdzi, że ma dobrą wolę? To dopiero ma tupet] 19. albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. [ponawiam to samo: ma to służyć temu aby ludzi przekonać, jakoby Bóg był pobłażliwy wobec grzechu, co doskonale łączy się z fałszywym postrzeganiem Boga jako nieskończonej miłości i cierpliwości] 21. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; 22. bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. 23. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewole zakonu grzechu, który jest w członkach moich. [tu Paweł tworzy iluzję tego, że on tak naprawdę chce przestrzegać zakonu Bożego, ale coś mu w tym przeszkadza i mu nie wychodzi] 24. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? [przepraszam za ten sarkazm, ale aż tu się prosi! Tak, naprawdę biedny jesteś Pawełku, taki biedaczek z ciebie, że nie potrafisz przestrzegać zakonu będąc faryzeuszem – czyli człowiekiem, który uważa siebie za mistrza zakonu – prawda jest taka, że faryzeusze przestrzegali satanistycznych nauk, które wplatali w zakon, może o tym mówi Paweł, że to mu nie pozwala przestrzegać prawdziwego zakonu – to bym zrozumiał] 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak wiec ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. [dla Boga nie istnieje taki podział, bo ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystko co robisz, bo dał Ci wolną wolę. Czy Paweł nie rozumie tak podstawowych prawd o Bogu?]   8:1 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. [czytaj: dla tych, którzy przystępują do tworzonej przeze mnie religii zbawienia przez samą wiarę w Chrystusa bez przestrzegania zakonu – czy ta nauka pochodzi od Boga?] 2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. [A jaki to zakon Ducha? Ten powyżej? A dlaczego Chrystus nas jasno nie nauczył tego nowego zakonu będąc na ziemi?] 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, [łoł łoł łoł, to jest niezłe!!! Czyżby Chrystus posiadał grzeszne ciało? Ja wierzę, że On był bez grzechu, nie wiem jak Ty czytelniku… Nawet mając na myśli coś innego, nie odważyłbym nigdy napisać czegoś podobnego, aby nie dać pola do umniejszania chwały Chrystusowi] 4. aby słuszne zadania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. [ dobra, tutaj mówi, że według ciała postępują ci którzy są pod zakonem, a według Ducha ci, którzy nie są pod zakonem czyli wyznawcy jego religii. To w takim razie zobaczmy, co mówił jeszcze kilka wersetów wcześniej:   Rzymian 7:14. Wiemy bowiem, ze zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny,   [tym samym zaprzecza sam sobie]   5. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. [czyli ci co myślą według ciała myślą o tym co złe – cielesne (zakon), a ci co żyją według ducha myślą o tym co dobre (o zbawieniu przeze samą wiarę plus być może jeszcze później dodane jakieś przepisy pawłowe)]   [spójrz ponownie na Rzymian 7:14, bo tam Paweł pisze o sobie, że on jest cielesny, czyli według tej klasyfikacji powinien przestrzegać zakonu, a wiemy, że tego nie naucza.. To jest pomieszanie z poplątaniem. Sam sobie zaprzecza i stwarza w ten sposób pole do obrony go wymyślania idiotycznych argumentów, że np. tu, to miał na myśli nie to, tylko coś zupełnie innego itd. itp.] 6. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. 7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo tez nie może. [tutaj wielu ludzi pływa i snuje herezje jakoby Paweł cały czas nauczał o dwóch zakonach: jednym ciała i drugim zakonie Bożym – mojżeszowym. Aby to rozpracować trzeba posłużyć się terminologią Pawła, która nadał wcześniej, a więc zakon Boży według Pawła to jest zakon duchowy – zakon zbawienia przez wiarę, bez zakonu mojżeszowego. Tak w ogóle, Ci którzy mówią, że tutaj jest mowa o 2 zakonach, to niech się klepną w czoło lub wskażą gdziekolwiek konkretnie, jakoby Bóg przez proroków, albo Chrystus mówił o jakiś 2 rodzajach zakonu? Cała Biblia wałkuje jeden i ten sam zakon – mojżeszowy] 8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. [mówi o tych, co przestrzegają zakonu] 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. [twierdzi, że ci co przestrzegają zakonu, nie mają Chrystusa] 10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. [sprytne, ale wiadomo o co chodzi: ciało (zakon) jest martwy, a ty i tak dostąpisz zbawienia jeśli uwierzysz Pawłowi i przyłączysz się do jego babilońskiej sekty] 11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 12. Tak wiec, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. [według zakonu] 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. [jeśli przestrzegamy zakonu to umrzemy? Bóg w Ezechielu 18 mówi coś dokładnie odwrotnego, że ten co przestrzega zakonu będzie żył. Kto ma rację? Komu wierzysz? Kto Cię stworzył? Kto dał swojego Syna, aby umarł za Twoje grzechy? W kim upatrujesz swojego zbawienia?] 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. [oj nie nie, skąd to twierdzenie? Jeśli znasz księgę Henocha, to wiesz, że dziećmi Bożymi są ci ludzie, którzy nie noszą w sobie szatańskich genów, gdyż Szatan zmieszał się z kobietami ludzkimi już bardzo dawno temu, domyślamy się, że nawet Kain mógł być jego dzieckiem, bo nie ma go wymienionego wśród potomków Adama, a księga Henocha mówi o Kainie, że był czarnym bykiem, co według jej symboliki oznacza dziecko Szatana] 15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulęgać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! [nic takiego nie ma miejsca, mamy czuć bojaźń przed Bogiem tak samo jak izraelici, którzy bali się Go kiedy mówił do nich z góry Synaj. Tutaj Paweł tworzy grunt pod złagodzenie wizerunku i wymagań Boga co do zbawienia i zmianę Jego wizerunku z kochającego ale wymagającego w ślepo kochającego bez względu na to co robią ludzie. Zauważ, że Chrystus w Ewangeliach jest przedstawiony jako wyjątkowo kochający i pobłażający, co nie pasuje do postawy Boga. Jeśli Chrystus był Synem Boga, to czy mógł być aż tak różny od swojego Ojca? Pomijam fakt, że warunki konieczne do zbawienia przedstawione w ewangeliach przez Chrystusa nie są ze sobą spójne co już powinno dawać nam do myślenia, to jest temat na dalsze artykuły i z pewnością będzie omówiony] 16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, ze dziećmi Bożymi jesteśmy. [kłamstwo! dzieci Boże, to tylko ci ludzie, którzy nie mają szatańskich genów] 17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. [według Boga dziedzicami będą Ci, którzy słuchają Jego słów i Chrystusa, z tym, że powinni Oni mówić jednym głosem (to jest inny temat), a to co głosi Paweł jest tak odmienne i wewnętrznie sprzeczne, a nawet kłamliwe, że jest to nie do przyjęcia dla ludzi myślących krytycznie i samodzielnie] 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. 19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, 20. gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, [o kim , o czym tu mowa? O ogrodzie Eden? Szatan skusił, ale człowiek dał się skusić. Kto w rozumieniu Pawła poddał stworzenie pod znikomość? Bóg? Szatan?] 21. że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. [chwalebna wolność od zakonu… chyba raczej diabelskie dążenie do unieważnienia i wybicia ludziom z głów Prawa Bożego] 22. Wiemy bowiem, ze całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. [po co wzdychacie, skoro zamiast wzdychać powinniście zacząć przestrzegać zakonu? Gdyby każdy człowiek przestrzegał zakonu, byłoby już Królestwo Boże na ziemi. A tak, to ono nadejdzie dopiero po powrocie Chrystusa, a zakon będzie tam obowiązywać nadal] 24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieja, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? [w nadziei na życie wieczne jesteśmy zbawieni? Nadzieja matką głupich! Tu warto przytoczyć Mat 8:21-23:   21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie. 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.   [O jakie prawo mogło chodzić Chrystusowi? Nie było innego prawa poza prawem mojżeszowym, a więc jest to jasne… Jeśli Chrystus definiował nowe prawo, to powinno ono być przejrzyste i powinniśmy dostać obszerne wyjaśnienie, dlaczego prawo mojżeszowe nie obowiązuje, lub jeśli zmienił tylko pewne rzeczy, również powinniśmy mieć to podane jak kawa na ławę. Wolą Boga jest to, aby każdy wiedział co ma robić aby być zbawionym, a nie musiał się doszukiwać tego w gąszczu prawdy i kłamstwa wymieszanych razem, nie sądzisz?]   25. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. [mógłbym zostawić to bez komentarza, ale prosi się, żeby napisać, że tym którzy prawdziwie kochają Boga nie towarzyszy żadna niemoc i z miłości do Boga starają się poznać Jego wolę i doskonale wiedzą jak mają się do Niego modlić, traktują Go jak swojego Ojca i zwracają się do Niego jak do Ojca] 27. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. 28. A wiemy, ze Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. [w Ew. Jana 14:15 Chrystus mówi nam:   15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.   Dlatego gdyby Paweł znał Chrystusa ten sam werset powinien napisać:   „A wiemy, ze Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy przestrzegają Jego przykazań.” A nie (…) tym którzy według postanowienia jego są powołani.]   29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; [hm, wiemy, że Chrystus przestrzegał zakonu, a więc może Pawłowi chodzi o przestrzeganie zakonu?J] 30. a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. [fantastyczna teologia zbawienia „za nic”] 31. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? [na pewno nie Bóg nie jest z tymi którzy czynią i nauczają bezprawia panie Pawle] 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? [ciąg dalszy fantastycznej teologii zbawienia „za nic”] 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. [tylko kogo? Ezechiel 18 wskazuje, że tych, którzy są sprawiedliwi, i definiuje ich jako przestrzegających zakonu] 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. [czyli wystarczy, że uwierzysz w Chrystusa a On już resztę Ci załatwi, nie przejmuj się przestrzeganiem przykazań zakonu – prawdziwie kompleksowa obsługa klientów] 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? [fantastyczna teologia: miłość Chrystusową otrzymujemy za nic, wystarczy, że uwierzymy w Chrystusa] 36. Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. [to jest bardzo ciekawe i nadaje się na osobny artykuł: chrześcijaństwo zostało stworzone przez Pawła i ci którzy stali się chrześcijanami oddawali życie za to w co wierzą. Ale byli także ci którzy oddawali życie za swoją wiarę, a nie uznawali Pawła i jego nauk – stawiam hipotezę, że przestrzegali zakonu. Można to wyczytać z listów „ojców kościoła”. Tak więc jeśli odrzucamy Pawła nie robimy nic pionierskiego, bo już od początku go nie uznawano.] 37. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Albowiem jestem tego pewien, ze ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 39. ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [nigdy nie byłeś w miłości Bożej panie Pawle, więc jest to bezsens]   9:1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadczą mi to sumienie moje w Duchu Świętym,  [Logiczny wniosek po przeczytaniu tego tekstu nasuwa się sam: Jeśli Paweł pisze, że „nie kłamie”, to MUSIELI BYĆ TACY, KTÓRZY MU ZARZUCALI, ŻE KŁAMIE, zobaczmy także co mówi Chrystus na ten temat w Mat 5:33:]   33. Słyszeliście także, ze powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. 34. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, 35. ani na ziemie, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; 36. ani na głowę swoja nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. 37. Niechaj wiec mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.  Zakładając, że są to niezmanipulowane słowa Chrystusa, to ma się to NIJAK to nauk Pawła. Rz 9:2. że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. 3. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, 4. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, 5. do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 6. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; [nieprawda, tu kłaniają się podstawy wiedzy o Bogu: dla Boga liczy się to, kto jest czyim dzieckiem – genetyka… Jak ktoś nie ma gdzieś u przodków genów Izraela, to nie jest izraelitą. Można dyskutować co w sytuacji kiedy tata np. jest czystym izraelitą, a matka jest dzieckiem Szatana. To jest osobny problem.] 7. i nie wszyscy są dziećmi, dlatego ze są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. [nieprawda, ponieważ Jakub, (syn Izaaka) dostał nowe imię Izrael i miał 12 synów, od których pochodzi 12 pokoleń Izraela, tak więc widzimy, że potomstwo przymierza zawdzięcza swoją nazwę od Jakuba, a nie od Izaaka] 8. To znaczy, ze nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. [UWAGA!!!! Jest to absurdalne twierdzenie, bo na tym opiera się cała Biblia, jest mowa o izraelitach jako o cielesnych potomkach Izraela, nigdy Bóg nie zmienił zdania w tej sprawie. Zawarł przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Izraelem, że rozmnożył konkretnie ich potomstwo, Bóg zachowuje to przymierze i obiecał Abrahamowi, że jego potomstwu, że da w posiadanie ziemię obiecaną, w posiadanie wieczne, tzn. że kiedy sprowadzi izraelitów z powrotem do ziemi obiecanej (a jest to chyba najczęściej powtarzanym zdaniem u proroków), to oni najpierw zostaną wskrzeszeni i wrócą do swojej ziemi – i to będzie Królestwo Boże na ziemi. Bóg zna rodowód każdego człowieka. Ponadto może się, okazać, że Ty sam jesteś izraelitą, bo wiele na to wskazuje. To jest najważniejsza rzecz jaką człowiek ma do zrozumienia czytając Biblię, aby móc ją poprawnie interpretować. Tak więc tym oto wersetem, a także kolejnymi oraz zbudowaną na tym doktryną, Paweł zmienił znaczenie Biblii w sposób tragiczny. Efekty tej doktryny sieją kłamstwo w umysłach wielu ludzi szczerze szukających Boga.] 9. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. 10. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. 11. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani tez nie uczyniły nic dobrego lub złego – aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, 12. oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje – powiedziano jej, ze starszy służyć będzie młodszemu, 13. jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. 14. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. [tu robimy STOP, bo ostatnio akurat czytałem ten fragment i wydał mi się dziwny, bo jest sprzeczny. Przeczytaj sobie cały 33 rozdział Ks. Rodzaju – chodzi mi o to czy ktoś widział oblicze Boga. Najpierw jest napisane, że Mojżesz widział Boga i rozmawiał z nim jak z przyjacielem, potem, że człowiek nie może patrzyć bo umrze. Zobaczmy Wyj 33:9-11   9. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do Namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do Namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. 10. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do Namiotu, i wtedy powstawał cały lud, i kłaniali się, każdy u wejścia do swego namiotu. 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z Namiotu.   A teraz zobaczmy Wyj 33:18-23:   18. I rzekł Mojżesz: Pokaz mi, proszę, chwałę twoja! 19. I odpowiedział Pan: Sprawie, ze całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię ”Pan” przed tobą, i zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, i zlituje się, nad kim się zlituje. 20. Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. 21. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stan na skale. 22. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawie cię w rozpadlinie skalnej i osłonie cię dłonią moja, aż przejdę, 23. a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.   Czy to jest normalne, że jest napisane coś, a zaraz potem jest to zaprzeczone? Bo jak rozmawia się z przyjacielem? Plecami, czy patrzy mu się prosto w oczy? Po co Mojżesz prosił Boga aby ten pokazał mu swoją chwałę, skoro widział ją być może nawet codziennie?   Ezechiel z kolei również widział Boga Ez 1:26-28:   26. A nad sklepieniem, nad ich głowami, było cos z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było cos z wyglądu podobnego do człowieka. 27. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem cos, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. 28. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana; gdy ja ujrzałem, upadłem na twarz. I słyszałem głos tego, który przemówił.   W 1 liście Jana czytamy, że Boga nigdy nikt nie widział:   1 Jana 4:12. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.   To jak to jest z tym czy ktoś widział Boga? Jest tu jakieś spore zamieszanie, jak chcesz to sam to zbadaj, ale jak dla mnie tu się coś nie zgadza. Załóżmy teraz, że słowa które Paweł cytuje są prawdziwe i Bóg faktycznie powiedział: „: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję”.  To by było straszne, bo od czego człowiek ma wolną wolę? To po co Bóg przez większość część Biblii wzywa ludzi do nawrócenia, skoro to i tak od Niego zależy, kto będzie zbawiony? W zależności od tego, kogo serce natchnie? Tu jest coś nie tak jak dla mnie. Bo jak zabrniesz w to dalej, tak jak to Paweł napisał, to oznacza, że w zasadzie to nie ma po co się starać podobać się Bogu, skoro to i tak nie od człowieka zależy jego zbawienie. Tu jest przewrócona do góry nogami główna obietnica i zasada zbawienia: każdy otrzyma zapłatę za swoje uczynki! 16. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. [dlatego to twierdzenie Pawła jest dla mnie bardzo wątpliwe. Zastanówmy się, jeśli Bóg jest taki wyrachowany i traktuje ludzi jak marionetki, to również ci, którzy przyłączą się do religii Pawła nie mają co liczyć na zbawienie! Bo Bóg i tak zrobi co zechce! To jest nielogiczne nawet samo w sobie. To mi cuchnie manipulacją!] 17. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoja na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej 18. Zaiste wiec, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. [wiemy, że faraona przywiódł do zatwardziałości, ale faraon mógł być prawdopodobnie nasieniem węża, synem demona] 19. A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? 20. O człowiecze! Kimże ty jesteś, ze wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? 21. Albo czy garncarz nie ma władzy nad glina, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, [tu jest mowa o Izraelitach lub tylko o Żydach – nawet nie wiemy czy Paweł ich odróżniał, grunt, że miał na myśli tych którzy przestrzegali zakonu] 23. a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania,, które uprzednio przygotował ku chwale [tu Paweł mówi o wszystkich wyznawcach swojej nowej religii: o Żydach i poganach, grunt, żeby słuchali Pawła] 24. takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan, 25. jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowana; [tu to już jawna manipulacja, bo u Ozeasza jest mowa o izraelitach w jednym i drugim przypadku, a do izraelitów mogli dołączać się cudzoziemcy, ale na takich samych zasadach jak izraelici mieli przestrzegać całego prawa] 26. i będzie tak, ze na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim – nazwani będą synami Boga żywego. 27. A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie; [to było dla mnie niczym olśnienie, kiedy to ostatnio czytałem u Izajasza, bo wszystko się zgadza: Izraelitów jest dziś na świecie bardzo dużo, ale tylko nieliczni będą przestrzegać prawa mojżeszowego koniecznego do zbawienia. Tu warto dodać, że prawo mojżeszowe jest dla wszystkich ludzi, miało ono się rozprzestrzenić na cały świat. W Królestwie Bożym na ziemi wszyscy będą przestrzegać tego prawa.] 28. bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. 29. I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. 30. Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary; [czyli poganie którzy nie przestrzegali  zakonu, dziś nie muszą nadal go przestrzegać, bo zbawienie jest z wiary! Herezja! W ogóle zwróć uwagę na to, że w czasach kiedy Paweł to pisał, Izraelici zerwali przymierze i byli już od kilkuset lat rozproszeni po świecie i oni czcili swoje bóstwa (demony) i w tym momencie sami byli poganami. Większość izraelitów była poganami. Skąd to sztuczne rozróżnienie między izraelitów a pogan? Według Boga ludzi można podzielić na 1) Izraelitów i nie-Izraelitów oraz 2) tych którzy wierzą wiernie w jedynego Boga i zachowują Prawo Mojżeszowe i tych, którzy tego nie robią. Ci którzy tego nie robią z automatu stają się poganami, dlatego Izraelici to byli i są również poganami.] 31. a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. [no i co z tego, wcale nie oznacza to, że zakon nie obowiązywał i że wolą Boga i Chrystusa nie było i nie jest nadal, aby ludzie przestrzegali zakonu] 32. Dlaczego? Dlatego, ze było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy, [bzdura! Ludzie mieli przestrzegać zakonu, bo wierzyli w jedynego Boga Ojca, po co rozdzielać wiarę od uczynków? Po to żeby ludziom mącić w głowach. Ja kocham Boga i chce przestrzegać Jego przykazań z miłości do Niego. I wiara i uczynki muszą wystąpić razem.] 33. jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.   10 Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. [chciałbym, aby Izraelici byli zbawieni, ale…] 2. Daje im bowiem świadectwo, ze maja gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; [dlaczego nierozsądną, skoro przestrzegają prawo Boże?] 3. bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. [czyli teraz Bóg ustami Pawła obwieścił całemu światu jakie są warunki zbawienia. Czy to nie dziwne, skoro dopiero co zakończył nauczanie Chrystus – Syn Boży lub inaczej: NAJWIĘKSZY PROROK? Paweł wprowadził aktualizację, która odwraca wszystko do góry nogami. Na pewno jest to bardzo prawdopodobne…J] 4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. [no niestety jest to kłamstwo, Ezechiel 18 rozdział, Izajasz 66:17, inne bardzo liczne miejsca u proroków wskazują na to, że cały zakon obowiązuje i jest potrzebny do zbawienia – znowu, można poddać dyskusji szczegóły takie jak system ofiar, bo to wiadomo, że nie obowiązuje i inne asoepkty– to jest praca do wykonania dla każdego kto szuka prawdy, w ewangeliach też są ślady prowadzące na ten trop, a wszystko bardzo pięknie się łączy z tematem Nowego Przymierza] 5. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. [ no i obawiam się, że tu się nic nie zmieniło] 6. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół; [STOP!!! Do jakiego nieba? Czy widzisz co Paweł głosił? Że zbawienie polega na pójściu do nieba… Nie głosił Królestwa Bożego na ziemi…. Bardzo mi to przypomina nauki kościoła katolickiego i wielu „chrześcijańskich religii”. Nic takiego nie czytamy u proroków. Z tego będzie osobny temat. Do waszej wiadomości: Królestwo Boże o którym tyle mówili prorocy i Chrystus to państwo Boże na ziemi z ludźmi wskrzeszonymi, posiadającymi ciała] 7. albo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w gorę. 8. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, ze Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, ze Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. [jeden z piękniejszych wersetów Pawła korespondujący z wymyśloną przez niego sytuacją jakoby łotr który umierał obok Chrystusa został zbawiony, bo się nawrócił przed śmiercią i uwierzył w Chrystusa. Mam pomysł. Będę gwałcił, mordował, kradł, czcił demony przez całe życie, a na koniec zrobię tak jak Paweł mówi, czyli wyznam że Chrystus jest Panem i uwierzę, że Bóg Go wzbudził z martwych! I co według niego? Będę zbawiony! Naprawdę godne pożałowania szatańskie kłamstwo zmierzające do bezprawia i zniesienia zakonu mojżeszowego!] 10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. [to absolutnie nie oznacza zbawienia przez samą wiarę! jakie to matactwa czynił ten człowiek!] 12. Nie masz bowiem różnicy miedzy Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wżywają. [no wreszcie mówi prawdę! Tak w istocie jest, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi i dla wszystkich ma jednakowe zasady konieczne do zbawienia – przestrzeganie zakonu – co i jak konkretnie ma sens w dzisiejszym świecie, to jest temat na długie badania dla każdego, bo świat się zmienił, a Chrystus dał doskonałą ofiarę] 13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. [tak? To zobaczmy co na ten temat mówi Chrystus w Mat 8:21-23:

21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie. 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.   Jakieś pytania? Prawo to inaczej zakon mojżeszowy jakby ktoś nie widział]   14. Ale jak maja wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak maja uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 15. A jak maja zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! 16. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? [Paweł przyrównuje się do Izajasza! Dobre!J] 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. [tak, Pawle, a jak to jest, że ty przeczysz temu co mówił Chrystus i widać to nawet w tych ewangeliach, którymi dysponujemy, które dostaliśmy od Babilonu, czyli od ciebie samego i twojego stronnictwa] 18. Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. 19. Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada: Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. 20. A Izajasz wazy się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. 21. A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. [no dobra, ale do czego zmierzasz Pawle? UWAGA DALEJ]   11 Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. 2. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. [nie odrzucił? OK., to w takim razie do czego zmierzasz?] Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: 3. Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. 4. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. 5. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. [UWAGA! Tu Paweł twierdzi, że ówcześni Żydzi, to był cały Izrael, całe 12 pokoleń i nazywa ich resztką Izraela. Wiemy, że to nieprawda, że w tamtych czasach Izraelici byli już rozproszeni po całym świecie i taki stan trwa do dziś] 6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. [chodzi mu o to, że jeśli z łaski, to już nie z uczynków zakonu i zakon jest nie ważny i oni również nie mają go przestrzegać (patrz również cały list do Hebrajczyków). Tak więc co według niego powinni zrobić ówcześni Żydzi przestrzegający zakonu? Czytamy dalej:] 7. Cóż wiec? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, 8. jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widza, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. 9. A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; 10. niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. [tutaj Paweł głosi że, zakon stał się dla Żydów sidłem, z którego mają wyjść, aby mogli zostać tymi wybranymi z całego Izraela J czego potwierdzeniem jest cały list Pawła do Hebrajczyków] 11. Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. [bardzo ciekawe: głosi, że w związku z tym, że Żydzi odrzucili Boga i zakon, to upadli (i tu ma rację, ale co głosi dalej?). Skutkiem tego, że oni upadli jest to, że przyszedł Chrystus umrzeć za nich i za wszystkich na odpuszczenie grzechów (i to jest prawda, co dalej?). To dzięki ich upadkowi zbawienie doszło do pogan. (A to już jest straszne kłamstwo, bo Chrystus przyszedł umrzeć za grzechy wszystkich ludzi, ale grzechy odstąpienia od zakonu. Tak więc wolą Chrystusa i Boga jest to, aby ludzie przestrzegali zakonu, a będą zbawieni. Sam dojdziesz do tego wniosku, jeśli będziesz nieustannie pogłębiał swoją wiedzę biblijną i pozabiblijną i patrzył na Biblię jako na zniekształcone Słowo Boże, w którym trzeba się dokopywać do prawdy – co nie jest moim wymysłem, ale jest to zgodne z księgą Henocha) 12. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia? [włos się jeży na głowie! Upadek Żydów stał się bogactwem świata? Przecież to właśnie przez ich upadek Bóg wydał ludzi w ręce Babilonu Wielkiego. Stało się to kiedy wypędził Izraelitów z ziemi obiecanej za odstąpienie od zakonu (lata ok. 600-500 rok p.n.e.). To jest moment zwrotny w historii świata, bo od tego momentu Bóg chce nas nauczyć, co się stanie jeśli zwrócimy się ku Szatanowi zamiast ku Bogu. Końcem tego ma być wielki ucisk (New World Order), a zaraz po nim nastanie Królestwo Boże na ziemi] 13. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moja chlubnie wykonuję; [tu się coś nie zgadza, bo apostołem pogan był Piotr, a nie Paweł, który w ogóle nie był apostołem, nawet sławny moment Dziejów 15 to potwierdza, gdzie Piotr mówi:   7. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, ze Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.   To było ich dwóch posłanych do pogan? Jeden i drugi tytułuje się tym zaszczytem. Gdybym był takim Pawłem i chciał stworzyć nową odstępczą religię, to bym chodził do tych, którzy nie znają zakonu i go nie przestrzegają, nie znają pism proroków. Takich najłatwiej byłoby oszukać. I tak też się działo.   14. może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. [no wspaniały fragment, jak Żydzi, rodacy Pawła, przyłączą się do jego religii (którą jest chrześcijaństwo, które później z biegiem czasu przepoczwarzyło się w coraz większą ohydę – katolicyzm), to będą zbawieni!!! Wszystkie religie są opanowane przez Szatana i będą zmierzać do jednoczenia się i oddaniu czci papieżowi – to jest tzw. ekumenizm. Jak zastanowisz się jakie były początki tych religii, to nieuchronnie dojdziesz do tego wniosku. Np. islam jest religią stworzoną przez Watykan. Judaizm też. I niestety dla Ciebie, chrześcijaństwo też, bo chrześcijaństwo stworzył nie kto inny jak Paweł. Choć w czasach Pawła Watykan nie istniał, to nie ma to znaczenia, bo Biblia uczy nas, że w tamtym czasie na ziemi rządził Rzym, podobnie jak dziś, tylko Imperium Rzymskie z czasów Pawła przeistoczyło się w jeszcze potężniejszą strukturę: Watykan. Księga Daniela tu się kłania, jeśli jeszcze jej nie znasz…   15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie  powstaniem do życia z martwych? [przyjęcie do czego? Do nowej religii szatana – chrześcijaństwa tworzonej przez  Pawła?] 16. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.   [A teraz przygotuj się na coś, co w umysłach ogromnej rzeczy chrześcijan zasiało ogromne kłamstwo, doktryna która UNIEWAŻNIA WSZYSTKO CO MÓWIŁ BÓG O IZRAELU]   17. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, 18. to nie wynos się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, ze nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.   [Zwróć uwagę na to co się tu dzieje! Według Boga Izraelitami są genetyczni potomkowie Jakuba i nikt inny. Cudzoziemiec który przychodził do Izraelitów i chciał przestrzegać Prawa, był bardzo mile widziany, bo Bóg dał to prawo dla wszystkich ludzi. Ale Bóg doskonale zna linię genetyczną każdego człowieka i wie z czyjego pochodzi nasienia. Tak więc taki cudzoziemiec, zawsze pozostanie dla Boga cudzoziemcem: nie-Izraelitą, co nie zmienia faktu, że kiedy przychodził się obrzezać i przestrzegać Prawa, to czynił dla Boga to co miłe i był traktowany na równi z Izraelitami. Ale teraz nagle Paweł wymyślił nową doktrynę, która w efekcie doprowadzi do całkowitego zatarcia tej kwestii. Bo według Pawła, od tej pory Izraelitami według obietnicy i posiadaczami błogosławieństwa Bożego są wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa. Tak więc cały świat, jeśli uwierzy w Chrystusa stanie się Izraelitami. Wśród chrześcijan mówi się o tzw. Izraelu duchowym, a nie fizycznym (genetycznym). A więc według tej doktryny genetyka dla Boga przestała się liczyć. Tak więc całe przymierze z Abrahamem przestało się liczyć! Cała historia biblijna zmieniła swój sens! Paweł mówi: wierzysz w Chrystusa według mojej nowej religii? Jesteś Izraelitą według obietnicy, nie ważne kto był Twoim praojcem. TOTALNA MASAKRA SIEJĄCA SPUSTOSZENIE W UMYSŁACH BIEDNYCH WYZNAWCÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA, UNIEMOŻLIWIAJĄCA ZROZUMIENIE PRAWDZIWEGO SENSU BIBLII Wielu nieświadomych ludzi szukających prawdy wierzy w te brednie. Dlaczego to zostało przez Pawła wymyślone? Ponieważ u proroków Bóg wyraźnie mówi konkretnie o genetycznych potomkach linii Abraham – Izaak – Jakub(Izrael). I zwraca się do nich. Cały czas jest mowa o izraelitach, jako o ludzie, który dla Boga jest najważniejszy spośród ludów ziemi. Zrozum tutaj, że Izraelici żyją dzisiaj na całym świecie, i również Ty możesz być Izraelitą. Tu się kłania wiedza, którą się nabywa po przeczytaniu Biblii. Dzisiejsi Żydzi są tylko małą cząstką całego Izraela. Jest to bardzo starannie ukrywana prawda, abyś nie dowiedział się, że Ty również możesz być narodem wybranym. Są 2 opcje: albo nim jesteś, albo nie jesteś. Jeśli nie jesteś, to by znaczyło, że to co mówi Bóg o Izraelitach przez proroków Ciebie nie dotyczy? Absolutnie nie. Wszystko to dotyczy Ciebie tak samo jak Izraelitów. Dlaczego? Bo Bóg dał prawo dla wszystkich ludzi, a Izraelici mieli zostać narzędziem w Jego rękach, aby to prawo rozpowszechnić wśród wszystkich ludzi na ziemi. Izraelici nie podołali temu zadaniu i zaczęli wielbić Szatana zamiast Boga.   Biedni chrześcijanie uważają, że są Izraelem duchowym – tymczasem dla Boga nie ma takiego pojęcia, to fikcja. Na domiar wszystkiego może się okazać, że chrześcijanie mogą być Izraelem fizycznym (genetycznym). Wyobraź sobie co by było jakby wszyscy ludzie o tym wiedzieli? Zaczęli by traktować Biblię poważnie, a szczególnie księgi proroków. A tak naprawdę uważają, że najważniejsze są listy Pawła, bo zostały napisane jako ostatnie i są aktualizacją wszystkiego co było przedtem, a wszystko to, co jest kłamliwie nazwane „Starym Testamentem” jest przez nich uważane jako przestarzałe. Tymczasem dziś okazuje się, że właśnie tam, u proroków i u Mojżesza znajduje się prawda, na podstawie której trzeba interpretować pozostałą część Biblii. W ten sposób Szatan bardzo sprytnie unieważnił źródło prawdy.   Dziś świat Szatana wmawia nam, że naród wybrany to tylko Żydzi. Tymczasem prawda jest taka, że Żydzi to tylko niewielka część narodu wybranego, a ponadto, duża część tych, którzy podają się za Żydów i pełnią zaszczytne funkcje w hierarchii religijnej judaizmu, to nasienie węża, synowie diabła, to potomkowie faryzeuszy z czasów Chrystusa. Chrystus mówił do nich „plemię żmijowe” i zarzucał najgorsze grzechy. Dziś niewiele się zmieniło. Wielu wysoko postawionych rabinów jest synami diabła, którzy wymyślili swoje szatańskie nauki  i zmienili prawdziwy zakon mojżeszowy. Im ktoś ma większy wpływ na sytuację na świecie i kierunek w jakim zmierzamy, tym większe prawdopodobieństwo, że jest synem diabła. Dlaczego? Bo Szatan rządzi tym światem dzięki pozwoleniu Boga. Obecnie Bóg się ukrywa przed nami i daje się znaleźć tylko tym, którzy szukają Go całym sercem. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest to kara za nasze grzechy, za odstąpienie od zakonu mojżeszowego. Bóg zaczyna zsyłać na nas plagi. Ludzie obudźcie się!   Zobaczmy co dalej pisze Paweł:]   20. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. 21. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi tez ciebie. 22. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty [Absolutnie nic, nie wskazuje na to, aby ta nauka pochodziła od Boga] 23. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chce wam, bracia, odsłonić te tajemnice: zatwardziałość przyszła na cześć Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26. i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: [Niemożliwe! A Izajasz mówi np., że   10:21. Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. 22. Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. 23. Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.   Przyjdzie z Syjonu  wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. [O tutaj robi się gorąco! Według Pawła, przymierze o którym mowa trwa od momentu śmierci czy zmartwychwstania Chrystusa, czyli jakby Bóg już wtedy miał zgładzić grzechy Izraela. To jest jedno z największych kłamstw Szatana, napiszę o tym więcej już wkrótce, ponieważ chodzi o to, że nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelitami i pozostałymi ludźmi, ale dopiero przy drugim przyjściu Chrystusa!!! Nowe przymierze będzie to Królestwo Boże na ziemi, na które cały czas czekamy. Zostanie zawarte z tymi ludźmi, którzy będą zbawieni!] 28. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. [bardzo ciekawe! Oni (Żydzi lub ci którzy przestrzegają zakonu) są wrogami ewangelii! Co za uproszczenie! A gdzie Ci wszyscy Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa i nadal zachowywali zakon mojżeszowy? Czyżby Paweł o nich tu zapomniał? To jest prawdziwą wola Boga względem nas wszystkich: Przyjmijmy Chrystusa jako naszego zbawiciela, który umarł za nasze grzechy odstąpienia od zakonu, i nawróćmy się do zakonu! Żadna religia tego nie naucza, ponieważ wszystkie religie są opanowane przez Szatana, a Szatan zawsze będzie działał przeciw Bogu] 29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31. tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. [całe to stwierdzenie traci sens, jeśli zrozumiesz, że nowe przymierze, o którym mówił Chrystus, to będzie Królestwo Boże na ziemi o którym cały czas opowiadał, i ono dopiero nastanie jak wróci na ziemię – nie ma obecnie żadnego Nowego Przymierza, a wolą Boga jest to, aby ludzie przestrzegali zakonu, bo za to spotyka nas obecnie kara, którą widać gołym okiem po tym co się dzieje na świecie! Jest to jak najbardziej zgodne z księgą Henocha.] 32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. [słyszałeś kiedyś bzdurę o tym, że piekło ma być puste i wszyscy będą zbawieni, o ile w ogóle piekło będzie istnieć w takim rozumieniu jak większość ludzi przypuszcza?] Teraz wiesz, skąd to się wzięło? Wielki Babilon to wymyślił, aby uniemożliwić ludziom zbawienie] 33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradca jego? 35. Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? 36. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. [coś w stylu: nabluźniłem Bogu, a teraz przyklepię to wszystko pięknym stwierdzeniem, jakobym pisał to pod Jego natchnieniem]   12:1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miła Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. [chwileczkę, jaką ofiarę? Czy Chrystus nie dał już pełnej doskonałej ofiary? Powiedział: „Wykonało się”. Nie mamy dawać z siebie dawać ofiary, tylko kochać Boga, prawdziwą miłością jaką mają dzieci wobec Ojca. W takiej miłości nie ma mowy o żadnej ofierze!] 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wola Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. 3. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. [tzn. nie bądźcie zbyt mądrzy, żebyście nie odkryli, że was perfidnie oszukuję!] 4. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, 5. tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. [ciąg dalszy herezji jakoby każdy kto wierzy w Chrystusa był jednym ciałem z Chrystusem i z innymi współwyznawcami! Owszem, wiara musi być jako pierwsza, ale sama wiara człowieka nie zbawia, tylko wiara + uczynki, które wynikają z miłości do Boga i Chrystusa] 6. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; 7. jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; 8. jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. [chwileczkę, zobacz, że Paweł już zaczął tworzyć struktury kościoła, bo mówi o przełożonych. Tymczasem Chrystus mówi, że nikt nie ma być naszym przewodnikiem, tylko On jeden] 9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydzicie się złem, trzymajcie się 10. Miłością braterska jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, 11. w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, 12. w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; 13. wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. 14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. 15. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z plączącymi. 16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. 17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. [no tu to już przegiął, bo tak się nie da! Jak można nie wiedzieć takich podstaw! Albo chcesz się przypodobać Bogu, albo ludziom! Dlaczego? Bo ludzi szczerze szukających i kochających Boga jest mniej od bezbożników. To są podstawy wiedzy o Bogu i Biblii. W pierwszej kolejności mamy kochać Boga: całym sercem i umysłem, a miłość wobec ludzi jest na drugim miejscu i nie można jej okazywać w oderwaniu od miłości do Boga. To Paweł starał się o to co jest dobre w oczach wszystkich ludzi! Dla Żydów był Żydem, dla Greków Grekiem – jak sam pisał. Bóg zabrania takiej postawy, bo zawsze mamy dać świadectwo prawdzie, która jest jedna dla wszystkich ludzi. Prawo Boże jest jedno i dla każdego takie samo!] 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. 19. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. 20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. 21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. [tu Paweł stara się udobruchać czytelnika, a więc pisze w duchu nauki Chrystusa świadomy tego, że w poprzednim rozdziale popisał tyle herezji, że jeśli teraz nie napisze czegoś lepszego, to nikt w to nie uwierzy! Ponadto, nauki które przytacza nie wszystkie muszą się okazać prawdziwe, jak zaczniesz w to głęboko wnikać mając wiedzę z księgi Henocha]     [UWAGA! Jeśli po przeczytaniu następnego 13 rozdziału nie dostrzegasz, że zdecydowanie coś tu nie gra, to znaczy, że Twoja wiedza o otaczającym Cię świecie jest znikoma. Pobuszuj trochę w sieci, dziś wszystko masz pod ręką, a zorientujesz się, że na świecie jest tyle zła, że drugie przyjście Chrystusa zbliża się wielkimi krokami. 13:1 Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. [czy Watykan rządzi światem z woli Boga? Tak. To jest prawda. Ale dlaczego tak się stało? Aby pokazać ludziom co się stanie, gdy wybiorą Szatana zamiast Boga. Obecnie ponosimy karę za to, że dano temu nasi przodkowie odrzucili Boga. Spadają na nas plagi, których zadaniem jest nami wstrząsnąć. Tak więc władza faktycznie pochodzi od Boga, ale zrozum, że Bóg obecnie mówi do każdego z nas w Objawieniu 18:4-5:   4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, 5. gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.   Tak więc nie mamy być poddani władzom zwierzchnim, które tak naprawdę wszystkie są pod kontrolą Watykanu (Babilonu Wielkiego), ale w pierwszej kolejności mamy szukać Prawa Bożego, bo tylko jego przestrzeganie może nas zbawić! Czasem udaje się znaleźć rozwiązanie, które nie stawia nas w konflikcie z obowiązującym prawem ustanowionym przez człowieka. Ale kiedy dochodzi do takiego konfliktu, to mamy opowiedzieć się za prawem Bożym. Ja nie namawiam do anarchii, ale do przestrzegania Prawa Bożego, zakonu mojżeszowego, bo to zakon Bóg włoży do naszych serc w Królestwie Bożym na ziemi. Nauczy nas przestrzegać swojego Prawa. Zauważ, że gdyby ludzie dziś przestrzegali już prawa mojżeszowego, to już teraz panowałyby na ziemi Królestwo Boże. Ale tak nie jest, większość ludzi jest kontrolowana przez Watykan i ci biedacy są w bardzo złym położeniu! Czy będą zbawieni? Wiele wskazuje na to, że nie! Z resztą sam poszukaj odpowiedzi na to pytanie w Biblii!   Rz 13:2. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.[jest to oczywista nieprawda, bo mamy się przeciwstawić władzy, Watykanowi i z niego wyjść, abyśmy nie byli uczestnikami jego grzechu, ja nie namawiam do bezprawia, tylko do przestrzegania prawa mojżeszowego, nikt nigdy nie wymyśli lepszego prawa niż Bóg] 3. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnia dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; [niestety z mojego doświadczenia życiowego wiem, że jest dokładnie odwrotnie!] 4. jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. [totalna herezja, wystarczy troszkę ruszyć głową, żeby zobaczyć to jest totalna bzdura! Wiesz co się obecnie dzieje na świecie? Dostrzegasz to, że Szatan realizuje obecnie program redukcji populacji ludzi? Jesteśmy mordowani przez Szatana w taki sposób, że mało kto to dostrzega, bo wymaga to połączenia ze sobą wielu informacji z różnych odmiennych od siebie dziedzin wiedzy, chociażby takich jak: rolnictwo (GMO, nanotechnologia, toksyczne środki ochrony roślin i toksyczne nawozy), zabójcze toksyny w żywności dodawane w trakcie procesu przetwarzania , medycyna (metody leczenia oraz stosowane leki, szczepionki), smugi chemiczne na niebie – cały świat się nimi opryskuje itd. itp. Gdzie nie spojrzeć tam widać program redukcji populacji. Jeśli nie rozumiesz dlaczego coś się dzieje dookoła Ciebie, to jak złożysz to z programem redukcji populacji ludzi, to nagle wszystko jest logiczne! Wygląda na to, jakbyśmy byli obecnie w trakcie działania plag opisanych w apokalipsie. Jednak najgorsze dopiero przed nami. Cała władza na świecie bierze w tym udział, a więc władza nie działa dla nas ku dobremu, tak jak to Paweł pisze i nie działała także wtedy, kiedy to pisał. Można powiedzieć, że władza działa dla nas ku dobremu jedynie w taki sposób, że dzięki temu co się dzieje powinniśmy się nawrócić i szukać ratunku u Boga. Niestety bardzo mało ludzi to widzi, a jeszcze mniej zwraca się do Boga o pomoc w zrozumieniu tego co się dzieje. Izajasz miał rację prorokując, że nawróci się tylko resztka Izraela, a dla pozostałych jest postanowiona zagłada. To jest temat, który będę opisywał w oddzielnym artykule, bo jest zbyt obszerny, aby tutaj go umieszczać w całości.   Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługa Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. [Paweł tu ma chyba na myśli to, że jak nie podporządkujemy się władzy i tworzącym się w tamtym czasie strukturom kościoła, to poniesiemy karę. I tak faktycznie było: Ci, którzy nie zgadzali się tymi herezjami, mordowano przez wieki…Skojarz ze sobą fakty: palenia na stosie, inkwizycje itd.] 5. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. [Nie mamy się poddawać władzy z obawy przed gniewem, tylko Bogu, ale nie z obawy przed gniewem, tylko z miłości do Niego, chodź dziś obawa przed Jego gniewem, który już widać, też powinna na nas zadziałać otrzeźwiająco] 6. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. [z naszych podatków oprócz pożytecznych rzeczy (a tych jest mniejszość) są finansowane szatańskie przedsięwzięcia: nauka ewolucji w szkołach i na uniwersytetach oraz innych szatańskich bzdur takich jak wiek ziemi, wygląd ziemi (na pewno nie żyjemy na zewnątrz ziemi – kuli, co do tego nie ma wątpliwości, cały system heliocentryczny ze słońcem w środku to kłamstwo i zakamuflowany kult diabła). Za nasze własne pieniądze system Szatana niszczy naszą wiarę i wiarę naszych dzieci, bo podważa autorytet Biblii i sprawia, że ludzie traktują ją jako bajeczkę. Dalej można wymienić np. fałszerstwa historii, szatański system opieki medycznej zmierzający do uśmiercenia chorych, a nie ich realnego wyleczenia i wiele innych kłamstw skrzętnie ukrywanych przed ludźmi. Tutaj odwołuję się do Twojej wiedzy pozabiblijnej i poszukiwań, które człowiek szukający prawdy powinien prowadzić nieustannie. Czytaj mojego bloga bo zamierzam to wszystko po kolei ujawniać.] 7. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. [bojaźń i cześć należy się tylko Bogu i Chrystusowi, a nie władzom Szatana] 8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. [no tutaj to jest TOTALNY NEW AGE! Miłość do Boga poszła precz, liczy się tylko miłość do bliźniego. Jak sprytnie Szatan pousuwał Boga z umysłów ludzi!] 9. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. [celowo pominął przykazania 1-4, które dotyczą miłości do Boga, a Chrystus mówi nam, że to Bóg ma być dla nas na pierwszym miejscu Mat 23:36-40:   36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? 37. A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli 38. To jest największe i pierwsze przykazanie. 39. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 40. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.   10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. [ręce mi opadają, bo to już totalny debilizm i satanizm w jednym! Po pierwsze to nie ma nic wspólnego z logiką i logicznym myśleniem. Jak można pisać, że miłość do bliźniego jest wypełnieniem całego zakonu? A GDZIE PODZIAŁ SIĘ BÓG? GDZIE JEST MIŁOŚĆ DO BOGA? Jeśli kochasz tylko bliźniego, to kto ustala zasady? Kto definiuje co jest dobre, a co złe? Czytelniku! Jeśli nie kochasz Boga i nie jest On w Twoim życiu na pierwszym miejscu, to jesteś wyjątkowo zwiedziony, jeżeli oczekujesz zbawienia! Miłość do Boga przejawia się tym, że przestrzegasz Jego przykazań – starasz się wszystkich, które tylko są uzasadnione w dzisiejszym świecie, sam sobie odpowiedz na pytanie których, ale wiedz jedno, Bóg traktuje wszystkie przykazania zakonu na równi, jeśli nie wierzysz, to przeczytaj Ezechiela 18 rozdział, gdzie Bóg podaje warunki konieczne do zbawienia] 11. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że jucz nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. 12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroje światłości. 13. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; 14. ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. [LANIE WODY!]     [Teraz będą jedne z moich ulubionych herezji Pawła] 14:1 A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. [już pierwsza herezja, bo jeśli ktoś łamie Prawo Boże, to nie mam go ocenić, aby dać świadectwo prawdzie? Prawda jest jedna! Albo Bóg coś uznaje jako dobre, albo jako niedobre. Paweł nie rozumie sensu 9 przykazania, niestety podobne herezje stronnictwo Pawła wplotło w ewangelie] 2. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. [skąd w ogóle taki problem skoro Bóg stworzył i mięso i jarzynę jako pokarm dla człowieka? Poczytaj co Abraham jadł, co Mojżesz jadł, co jedli Izraelici… Jedno i drugie.] 3. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osadza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. [tak, jeśli ktoś chce jeść tylko rośliny, to niech sobie je, nie ma w tym nic złego] 4. Kimże ty jesteś, ze osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. [jeśli ktoś je tylko rośliny, to ja nikogo nie osądzam. Osądzam tylko wtedy jak je np. wieprzowinę. A to jest różnica, bo wtedy już łamie Prawo Boże] 5. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. [tak nie można, a gdzie tu jest miejsce na 9 przykazanie i danie świadectwa prawdzie?! Oczywiście jest tu mowa m.in. o Szabacie, być może także o innych świętach, które powymyślało stronnictwo Pawła, nie wiemy. Tak czy siak, to Bóg ustala który dzień ma być święty i dlaczego. I tak jak poświęcił 7 dzień tygodnia, z racji tego, że w tym dniu odpoczął po akcie stworzenia, tak trwa nakaz święcenia Szabatu po dziś dzień i obowiązuje wszystkich ludzi i będzie także obowiązywał w Królestwie Bożym na ziemi, Iz  66:22-23:   22. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworze, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. 23. I będzie tak, ze w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.   Zachowując Szabat dajemy wyraz  temu, że wiemy kto i jak stworzył świat i nas samych. To jest wspaniałe, regularne oddanie czci naszemu wspaniałemu Bogu – Stwórcy nieba i ziemi. Chrystus nie wprowadził święcenia niedzieli – to jest mit wpajany ludziom do głów od maleńkości i bardzo trudny do wykorzenienia. Niedziela jest dniem słońca, a kult słońca to kult diabła – to jest biblijne ABC. Nie ma co tu więcej pisać. O Szabacie będzie osobny artykuł. Paweł może tu jeszcze wskazywać, że jeśli ktoś zachowuje święta ustanowione przez wczesny kościół, to inny człowiek nie ma go za to potępiać. A prawda jest taka, że kościół od początku był kultem Szatana, bo powstał na doktrynach Pawła, który celowo zwodził ludzi ] 6. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. [to jest jakaś fantastyka biblijna! PRAWO JEST JEDNE PANIE PAWLE! Albo ktoś je przestrzega, albo nie] 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8. bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 9. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. [Chrystus będzie panować nad ŻYWYMI. Kiedy wróci na ziemię, to wskrzesi tych, którzy zasłużyli na zbawienie. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych!] 10. Ty zaś czemu osadzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sadem Bożym. [osądzam, ponieważ, kiedy widzę jak grzeszy, to mam go upomnieć i dać świadectwo prawdzie, jak mnie nie posłucha, to jego sprawa i zostawię go w spokoju, sam odpowie za swoje życie przed Bogiem. Jest różnica między pogardzaniem kimś, a upominaniem kogoś z miłości do niego, aby dać mu szansę na zrozumienie grzechu w którym tkwi, tutaj kłania się także nauka nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, która według mnie jest diabelstwem stronnictwa Pawła] 11. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. 12. Tak wiec każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. [no właśnie!] 13. Przeto nie osadzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. [Paweł tutaj wprowadza naukę, aby nie zachowywać 9 przykazania i nie upominać bliźnich kiedy grzeszą. Jak możesz bliźniego przywieść do upadku, jak wskazujesz mu na to co jest prawe w oczach Boga? Czy wiesz, że sądzenie to fundament prawa mojżeszowego?] 14. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, ze nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. [ten werset zrobił tyle spustoszenia w umysłach ludzi, że jest już sławny! Paweł znosi nadany przez Boga podział na zwierzęta czyste i nieczyste! Możemy jeść wszystko! To zobaczmy co mówi Izajasz 66:17, kiedy opisuje sąd Boży:   17. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jędzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zgina – mówi Pan.   Biblia nie może być tak sprzeczna. Albo Izajasz ma rację, albo Paweł. Kogo wybierasz? Czy nie rozumiesz, że nie można jeść nieczystych pokarmów? Dotyczy to wszystkich ludzi.   Inni robią z tego wersetu Pawła jakieś niesłychane midrasze, albo nauki tajemne, zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych, albo biorą inne wersety z jego listów i idiotycznie udowadniają rzeczy, których nie da się udowodnić, albo tłumaczą to jako błąd w tłumaczeniach. Niestety istnieje tylko jedno logiczne wyjaśnienie tej kwestii: Paweł w pełni świadomie zniósł Prawo Boże, według własnego uznania, bez upoważnienia Boga. Masz jeszcze jakieś wątpliwości komu służył Paweł? Słowo Boże ma być proste i zrozumiałe. O jedzeniu nieczystych pokarmów będzie osobny artykuł. Bo podobne machinacje są także w ewangeliach i to również są celowe dopiski, aby unieważnić zakaz jedzenia nieczystych pokarmów. Temat rzeka. ] 15. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. [kolejna herezja: miłość nie polega tylko na czynieniu rzeczy przyjemnych dla innych, ale mówieniu rzeczy trudnych i bolesnych. Mamy mówić prawdę i koniec.] 16. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. 17. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. [przeczytaj sobie jeszcze raz tego Izajasza 66:17, a najlepiej cały rozdział 66, to zrozumiesz, że w Królestwie Bożym na ziemi nikt nie będzie jadł nieczystych zwierząt! Bo wszyscy tacy zginą! Musisz tu wybrać komu dajesz wiarę. ] 18. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. 19. Dążmy wiec do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. [ nie zwracaj uwagi jak ktoś grzeszy w Twoim otoczeniu! Lepiej przyłącz się do nowej religii Szatana: chrześcijaństwa, w którym nie obowiązuje zwyczaj upominania innych kiedy grzeszą] 20. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. [Absolutnie nie wszystko jest czyste. Kłaniają się podstawy prawa mojżeszowego!] 21. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. [totalna bzdura: żyj tak jak Bóg nakazał i nie troszcz się o to jak Twój brat na to zareaguje, bo Bóg jest ważniejszy niż Twój brat, dopiero będąc w zgodzie z Bogiem możesz być w zgodzie z bliźnim, nie masz być agresywnym i oschłym dla otoczenia, ale okazywać ludziom prawidłową postawę wtedy kiedy sytuacja tego wymaga] 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osadza samego siebie za to, co uważa za dobre. [nieprawda! przekonanie jakie masz nieustannie weryfikuj ze Słowem Bożym, ponieważ jeśli Bóg jest Twoim Bogiem, a nie kumplem, to On ustala zasady!!! I dawaj wyraz swojego przekonania kiedy jest ku temu okazja.] 23. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem; wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. [:) już nie mam sił dalej na to: jak masz wątpliwości gdy jesz, to lepiej dowiedz się co można jeść a co nie, a jeśli widzisz, że do produktów dodawane są składniki robione z nieczystych zwierząt, to tego nie jedz. Nie chodzi o samo mięso. Np. żelatyna wieprzowa jest OK.? Absolutnie nie ! Jest robiona z wieprza. Po co ją dodają np. do jogurtów? Ile dodatków z nieczystych pokarmów jest dodawanych do jedzenia, które nie powinno ich zawierać !!! Sprawdź sam substancje E….. coś tam – z czego to jest robione! Także gdy badasz pokarmy które jesz, czy nie zawierają nieczystych dodatków, to z pewnością podoba się Bogu]   15:1 A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mięć upodobania w sobie samych. 2. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. [wiem z doświadczenia, że to jest niemożliwe: albo chcesz podobać się Bogu, albo ludziom. Dlaczego tak jest? Bo większość ludzi jest pod ogromnym wpływem Szatana, a nawet o tym nie wie. O tym mówił Chrystus, kiedy mówił, że nie przyszedł przynieść pokój, a miecz. I poróżnić matkę z córką itd….] 3. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły. 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieje mieli. 5. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni miedzy sobą na wzór Jezusa Chrystusa, 6. abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. [no a co np. jak ktoś nie uznawał herezji Pawła, a wiemy, że tacy byli…? oni mieli być jednomyślni z tymi, którzy go uznają?] 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. 8. Gdyż powiadam, ze Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. 9. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano: Dlatego będę cię wyznawał miedzy poganami i będę śpiewał imieniu twemu.   [TAK???!!!! Sprawdźmy, bo w ten sposób zrozumiesz jak zmieniano sens Biblii! Psalm 18:50:   50. Przeto będę cię, Panie, wysławiał miedzy narodami I będę śpiewał imieniu twemu.   To co kościół zrobił z Biblią, to widać tutaj jak na talerzu: zmienili znaczenie słów kluczowych i zamienili słowo „narodami” na „poganami”. Jest różnica? Oczywiście, Dawid użył tego słowa kiedy Izraelici żyli w ziemi obiecanej i nie byli rozproszeni między narodami – jak to ma miejsce dziś. I wtedy słowo „narody” oznaczało, że miał na myśli nie-Izraelitów, a więc inne ludy, inne narody żyjące wokół biblijnego państwa Izrael. A więc z tego psalmu wynika, że Izraelici mieli do wykonania misję rozsławiania Boga między innymi narodami! Co się stało potem? Z historii wiemy, że Izraelici zostali wygnani i rozproszeni po całym świecie, między narodami i zatracili swoje pochodzenie od Izraela, a więc stali się poganami – ludźmi oddającymi cześć Szatanowi. (Dlatego zrozum, że Ty również możesz być Izraelitą, a nawet o tym nie wiesz!) W tym oto momencie dziejów przyszedł na świat Chrystus i powiedział: „Przyszedłem do zaginionych owiec Izraela!” ,w tym również (być może!) i do Ciebie, nie znasz swojego genetycznego  pochodzenia, tylko Bóg je zna dokładnie! A więc Chrystus przyszedł nie tylko do Żydów, ale do całego Izraela rozproszonego po całym ówczesnym świecie! Do tych Izraelitów, którzy stali się poganami, bo zapomnieli o Bogu, odstąpili od zakonu mojżeszowego i zwrócili się ku innym bożkom – demonom.. Powiedział również, że oprócz tego zgromadzi owce, które nie należą do tej owczarni i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, a więc droga do zbawienia jest otwarta dla wszystkich ludzi (dzieci Bożych), ale wszyscy mają przystąpić do zakonu, tak jak Izraelici i Bóg będzie ich traktował jednakowo.   Zamiast słowa „narodami” wstawiano „poganami” bo potrzebowano stworzyć nową terminologię ponieważ sztucznie utworzono doktrynę jakoby trwało już nowe przymierze. Skoro forsowano doktrynę nowego przymierza, to potrzebowano też zmienić znaczenie pojęć, które wskazywałby na obowiązywanie starego przymierza. I nagle stworzono nowy podział: Żydzi (to ci, którzy zamordowali Chrystusa), poganie (to jacyś tam wyznawcy wielu bogów nie mający pojęcia o Bogu i Chrystusie) oraz chrześcijanie (to ci najwspanialsi). Tak więc przedstawiano Żydów i pogan jako bezmózgowie, a rodzące się chrześcijaństwo jako jedyną prawdziwą religię. A gdzie jest prawda w tym wszystkim? 1)      Po pierwsze Chrystusa nie zabili Żydzi, tylko nasienie węża, synowie diabła, którzy udawali Żydów, podszywali się pod prawdziwych Żydów 2)      Po drugie zapomniano o Izraelu rozproszonym między narodami świata, wmawiano ludziom, że naród wybrany, to tylko Żydzi 3)      Po trzecie ukrywano, że Izraelici rozproszeni po świecie stali się poganami, bo odstąpili od prawa mojżeszowego 4)      Po czwarte na to wszystko stworzono fałszywą doktrynę, jakoby nowe przymierze miało nastać ze zmartwychwstaniem Chrystusa (lub z ostatnią wieczerzą), nic takiego nie miało miejsca, nie ma żadnego nowego przymierza obecnie, wolą Boga jest to, abyśmy przestrzegali zakonu mojżeszowego 5)      Chrześcijaństwo to religia stworzona przez Pawła nie mająca poparcia w słowach Boga, która w rzeczywistości powstała po to, aby zamaskować prawdziwy powód śmierci Chrystusa, bo On przyszedł umrzeć za nasz grzech odstąpienia od zakonu mojżeszowego! Wyznawcom chrześcijaństwa wmawiano mit o nowym przymierzu i tym, że Chrystus przyszedł stworzyć całkiem nową religię, odrębną od tego, co było przedtem. I na tym wyrósł Watykan (Wielki Babilon) i do dziś świat jedzie na tym kłamliwym wózku ciągniętym przez Szatana. 6)      Jaka jest prawdziwa religia? To oddawanie czci Bogu i Chrystusowi w duchu i w prawdzie, przestrzegając prawa mojżeszowego, a kierunek myślenia powinien iść w stronę szukania spójności między naukami Boga i Chrystusa. Nie ma takiej religii, a to oznacza, że to właściwy kierunek badań, bo Szatan by nie pozwolił na oficjalne istnienie prawdziwej religii, bo kontroluje je wszystkie.   ]   10. I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem. [O, to jest prawda, tylko zamiast „poganie” w tekście źródłowym jest użyte słowo „narody”. Teraz rozumiesz, że wszystkie narody mają przestrzegać prawa mojżeszowego? Tylko tu u Pawła to jest przytoczone nie w tym kontekście.] 11. I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i niech go wysławiają wszystkie ludy. [tu to samo, ale znowu nie poganie, tylko NARODY] 12. I znowu Izajasz powiada: Wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami; w nim poganie nadzieje pokładać będą. [ I TU ZNOWU: panować nad NARODAMI, a nie poganami, jest mowa o Chrystusie, że wszyscy ludzie będą przestrzegać prawa mojżeszowego w Królestwie Bożym na ziemi. Widzisz w jaki sposób Paweł wypacza sens Słowa Bożego? To makabryczne. Istnieje także możliwość, że ta zamiana słów nastąpiła później i została wprowadzona przez ojców kościoła. Tego nie wiemy.] 13. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelka radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieje przez moc Ducha Świętego. 14. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, ze i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. 15. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, [tutaj Paweł tłumaczy się z tych wszystkich herezji które popisał i podaje jakoby to pochodziło od Boga] 16. żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. [to kto jest apostołem pogan? Zawsze myślałem że Piotr… Poganie mają się stać ofiarą? Co za brednie. Chrystus dał doskonałą ofiarę i Bóg nie wymaga od ludzi aby stawali się jakąś ofiarą. Skąd Paweł to wymyślił?] 17. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. 18. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, [co za perfidne kłamstwa!!!] 19. przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirie, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową. [tylko nie długo przekonamy się, że to była inna ewangelia niż ta którą głosili prawdziwi apostołowie. Paweł głosił ewangelię Łukasza z tymi przekrętami, o których napiszę w osobnym artykule i unieważnił zakon, a prawdziwi apostołowie nauczali wiary w Isusa z przestrzeganiem zakonu] 20. A przy tym chlubą moja było głosić ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, [hahahaha, gdybym był satanistą i chciał stworzyć nową szatańską religię, to z pewnością chodził bym tam, gdzie ludzie nie mają zielonego pojęcia o prawie mojżeszowym i nie znają ksiąg prorockich – tak też robił Paweł. Żydzi słuchając jego nauki chcieli go zabić nie dlatego, że nie chcieli wierzyć w Isusa, ale dlatego, że Paweł unieważnił Prawo] 21. lecz jak napisano: Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. [i na pewno nie chodzi tu o to, że to Paweł ma głosić tym ludziom swoje herezje] 22. Dlatego tez często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was; 23. lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, 24. mam nadzieje, ze po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i ze wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. 25. A teraz idę do Jerozolimy z posługa dla świętych. 26. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. 27. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami 28. Gdy wiec załatwię te sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii wstępując po drodze do was. [co za bzdury, od kiedy to Bóg i Chrystus wymagają od ludzi takich czynów? Mamy się dzielić z ubogimi – owszem, ale jak jest organizowana jakaś zbiórka pieniędzy, to skąd wiesz na co one zostaną faktycznie przeznaczone? Pieniądze można użyć dla dowolnego celu. Jak widzę żebraka na ulicy, to nie daję mu pieniędzy, tylko mówię, że mogę mu kupić jedzenie. Czy nie jest bezpieczniej szerzyć dobro wokół siebie, kiedy widzisz, efekty swoich działań? Masz w pobliżu osobę potrzebującą? To pomóż jej. Masz wtedy pewność, że na pewno zrobiłeś coś dobrego.   Do przestrzegania prawa mojżeszowego potrzeba było pieniędzy, ale po to aby ofiarować je osobiście na świątynię wtedy kiedy prawo tego nakazywało. A Może Paweł chciał przekupić Żydów którzy uznali Chrystusa i dalej przestrzegali zakonu do tego, aby od tego odstąpili? I jednocześnie pokazać jak wielu ludzi udało mu się przekonać do swojej nowej religii Szatana? Paweł zbierał pieniądze od swoich wyznawców, bo tworzył struktury kościoła (który potem stał się kościołem katolickim i przejął władzę nad światem po upadku cesarstwa rzymskiego w V wieku n.e. Działo się to stopniowo i płynnie. Jeśli znasz księgę Daniela, to wiesz, że cesarstwo rzymskie rządzi nadal z siedzibą w Rzymie, a jest to Watykan). Kwestia pawłowych zbiórek pieniędzy jest dla mnie bardzo interesująca i wymaga dalszych badań, bo wszystkie chrześcijańskie religie na tym jadą, kiedy zbierają pieniądze] 29. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. 30. Prószę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga, 31. bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, [Paweł bał się chodzić do Jerozolimy, bo tam byli Ci, którzy mogli obnażyć jego podstęp bardzo szybko na podstawie ksiąg prorockich. Ponadto prawdziwi apostołowie doskonale znali nauki Chrystusa, bo przebywali z nim ponad 3 lata i taki Paweł nie nauczał w zgodzie z tym, co usłyszeli od Chrystusa.] 32. tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. 33. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.   16:1 A polecam wam Febę, siostrę nasza, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, 2. abyście ja przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ja w każdej sprawie, jeśliby od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu.   (…)   12. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowana, która wiele pracowała w Panu. 13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moja. 14. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobe, Hermasa i braci, którzy są z nimi. 15. Pozdrówcie Filologa i Julie, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. 16. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. 17. A prószę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, która przyjęliście; unikajcie [tu jest sedno, bo istniały spory, nie wszyscy nauczali tak jak Paweł, a byli to np. prawdziwi apostołowie Chrystusa] 18. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. [czyli TYLKO nauka Pawła pochodzi od Boga tak? Wierzysz w to po tym wszystkim co napisałem? Wierzysz w to, że w ogóle jego nauka pochodzi od Boga?] 19. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim; dlatego raduje się z was i chce, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. [Paweł chodził i głosił swoje herezje, a potem oczekiwał POSŁUSZEŃSTWA. Tu jest taki problem, że posłuszni to mamy być tylko Bogu. Bóg pozostawiał człowiekowi decyzję w sprawie wiary i przestrzegania prawa, ale ostrzegał, że każdy i tak dostanie zapłatę za swoje uczynki. Po co na siłę kogoś uszczęśliwiać? Jeśli zmusisz kogoś do czegoś, to jaką to ma wartość? Tak postępuje Babilon Wielki – oni chcą kontroli za wszelką cenę.] 20. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami. 21. Pozdrawia was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. 22. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. 23. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus. 24. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 25. A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, [tu jest dobre: ewangelii MOJEJ J faktycznie, była to jego autorska zmyślona ewangelia różna od tych, które głosili apostołowie, co zostanie udowodnione w kolejnych analizach jego listów] 26. ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary [Bóg nikogo nie chce przywieść do posłuszeństwa wiary, to nie wynika z ksiąg prorockich. Bóg mówi: ukochałem Cię człowieku, stworzyłem Cię, jestem Twoim Ojcem. Kochasz mnie? To przestrzegaj mojego prawa, bo ja jestem twoim Stworzycielem i to ja ustalam zasady. Jeśli mnie kochasz, to będziesz mnie słuchał z miłości do mnie, a nie z posłuszeństwa wobec mnie. Tzn. miłość ma być jako pierwsza, a posłuszeństwo ma być jako drugie. Taki obraz Boga mam po przeczytaniu i studiowaniu Biblii. I zwróć uwagę, że zasadnicza różnica między tym co mówi Bóg, a tym co mówi Paweł, jest taka, że Paweł mówi o posłuszeństwie wiary, a Bóg cały czas mówi o posłuszeństwie wobec Jego zakonu, Jego prawa] – 27. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.

Brain Breaker

Advertisements

10 thoughts on “Satanista Paweł z Tarsu cz.3 – List do Rzymian

 1. Girion

  “zbawienie następuje przez wiarę w Chrystusa, a zakon mojżeszowy totalnie nie ma wpływu na zbawienie! Tym samym Paweł unieważnił całkowicie zakon mojżeszowy i zmienił go na wymyślony przez siebie zakon wiary w Chrystusa – czyli brak zakonu, brak zasad, wystarczy, że powiesz, że wierzysz w Chrystusa i zbawienie masz w kieszeni. Możesz gwałcić, mordować, kraść a nawet oddawać cześć bałwanom i spalić własne dziecko w ogniu w ofierze dla Szatana, ale nie przejmuj się, bo wystarczy, że po tym wszystkim powiesz, że wierzysz w Chrystusa i wszystko masz wybaczone – tak jak ten łotr, który umierał z Chrystusem na krzyżu (totalnie nieprawdopodobna historia wymyślona na potrzeby teologii Pawła, bo tak śmiałe twierdzenie należało podeprzeć stosowną sytuacją w Biblii) ”

  Chyba to skopiowane od Kubika, tak mi się wydaje… Ale do rzeczy, bo to jest przyczyną odrzucenia Pawła, a w konsekwencji tego, co się teraz dzieje…

  “Możesz gwałcić, mordować, kraść a nawet oddawać cześć bałwanom i spalić własne dziecko w ogniu w ofierze dla Szatana, ale nie przejmuj się, bo wystarczy, że po tym wszystkim powiesz, że wierzysz w Chrystusa i wszystko masz wybaczone”

  Jeśli tak wierzysz, to nie wiem, jesteś idiotą (?). Jak robisz to świadomie, bo “i tak ci Bóg wybaczy”, to rzeczywiście źle. Ale jak robiłeś to nieświadomie, byłeś, nie wiem, poganinem, nie wiedziałeś w ogóle o Chrystusie, to oczywiste jest, że otrzymasz wybaczenie, i JEŚLI BYŁO TO PRAWDZIWE NAWRÓCENIE, to zaprzestajesz mordowania, gwałcenia, itd.

  Ile razy trzeba to powtarzać???? Tak trudno to pojąć?

  To IMO dało początek podważaniu Pisma przez Kubika, i teraz wy robicie jeszcze gorsze rzeczy…

  “Gal 5:4 Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

  Czyli nie powiedział: Wszystko dobrze, właściwie to super, że się obrzezaliście i chcecie przestrzegać prawa, ale pamiętajcie, że jesteście zbawieni dzięki ofierze Isusa. ”

  Zakon = zbawienie z uczynków, “zasłużenie” sobie na zbawienie. Jeśli szukasz USPRAWIEDLIWIENIA w ofierze Chrystusa ORAZ w zakonie, to stwierdzasz, że ofiara ta nie była doskonała.

  Inaczej by było, gdyby znaleźli USPRAWIEDLIWIENIE w ofierze Jezusa i POTEM, W KONSEKWENCJI nawrócenia przestrzegali zakonu.

  Jednak oni szukali usprawiedliwienia w zakonie. Czyli jednym słowem, mieli gdzieś ofiarę Chrystusa i jej moc usprawiedliwienia.

  Jakbyś się czuł na miejscu Boga Ojca, wydał On swojego Syna, którego kochał, patrzył jak cierpiał, wziął on grzechy CAŁEJ LUDZKOŚCI na siebie, a ci ludzie nie szukali w Nim usprawiedliwienia, tylko w zakonie? Nie było by ci delikatnie mówiąc przykro? Po co Jego Syn miał cierpieć, po co umierał? Jakby można było “obejść” zbawienie drugą stroną?

  Chyba jakiś cel ofiary był? Jakby były dwie opcje, to po co by było napisane: “kto próbuje obejść bramę inną drogą, jest jak złodziej i morderca, bramą tą jest Chrystus” (cytat z pamięci)?

  I na ludzki rozum, jak Bóg Ojciec wydał Swojego Syna, to chyba do jasnej anielki po coś to zrobił?! Masz dwie opcje? Dwie drogi do zbawienia? Ja widzę jedną – przez Jezusa.

  Pzdr

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Musze cię zmartwić, ten tekst to sam wymyśliłem. Brzmi jak Kubika? No cóż… Widocznie tak samo myślimy w tym temacie. Ale zawsze łatwiej jest założyć, że od kogoś zrzyna jeśli chce się mu udowodnić, że się myli.

   “Zakon = zbawienie z uczynków, “zasłużenie” sobie na zbawienie. Jeśli szukasz USPRAWIEDLIWIENIA w ofierze Chrystusa ORAZ w zakonie, to stwierdzasz, że ofiara ta nie była doskonała.

   Inaczej by było, gdyby znaleźli USPRAWIEDLIWIENIE w ofierze Jezusa i POTEM, W KONSEKWENCJI nawrócenia przestrzegali zakonu.”

   Chcesz powiedzieć, że ty zrobiłeś właśnie tak, jak powinni zrobić według ciebie Galacjanie czyli:
   najpierw znalazłeś usprawiedliwienie w ofierze Chrystusa, a potem w KONSEKWENCJI nawrócenia ZACZĄŁEŚ PRZESTRZEGAĆ ZAKONU?
   To powiedz o co my tutaj się kłócimy, skoro przestrzegasz zakonu? Powinniśmy sobie przybić piątkę w takim razie? A jednak… Jesteśmy po 2 stronach barykady. Dlaczego? Bo nie wypełniasz zakonu. Dlaczego nie wypełniasz zakonu?
   Absurd na absurdzie.

   Wszystko to, co dalej napisałeś jest z punktu widzenia Tory niedopuszczalne. Prosiłem, abyś mi pokazał jakiekolwiek proroctwa o Jezusie.

   Na stan tej wiedzy, którą mam dzisiaj, wypada tu napomknąć, że Bóg nie miał żadnego syna, tylko jest to zerżnięte z pogańskich mitów. Spróbuj i to odkręcić jeśli potrafisz.

   Like

   Reply
   1. Girion

    “Na stan tej wiedzy, którą mam dzisiaj, wypada tu napomknąć, że Bóg nie miał żadnego syna, tylko jest to zerżnięte z pogańskich mitów.”

    No to nie mamy o czym dalej rozmawiać. Dziękuję.

    Ciekawe ile czasu upłynie, aż zaczniesz dostrzegać, że ST też jest zerżnięty z pogańskich mitów. Podam ci taką fajną stronkę – racjonalista.pl

    Miłej lektury i do widzenia.

    Like

    Reply
   2. Brain Breaker Post author

    Gdzieś to już napisałem, ale powtórzę to tutaj. Gdybyśmy mieli do czynienia z faktem zbieżności kultu jezusa z religiami diabła, ALE ów kult miałby umocowanie u proroków, to nie odważyłbym się na podważenie jezusa. Ponieważ jednak udowodniłem, że mamy katastrofalną sytuację w obu tych aspektach, to zostałem zmuszony to zrobić.
    Świadomość chrześcijańskich manipulacji proroctwami jest tutaj decydująca.
    Podałem już tyle dowodów na to, że jeśli ktoś to kwestionuje, to oznacza to niedojrzałość tej osoby i zwykły lęk przed konsekwencjami, gdyby okazało się, że musiałby przyznać mi rację.
    Tak więc możesz teraz zobaczyć sobie jaka jest przepaść między “Żydami”, a chrześcijanami. Zawsze byłem po stronie chrześcijan, ale z czasem musiałem przyznać rację tym “głupim Żydom”.
    A powiem ci, że wielu Żydów nic nie wie o tym, że kult jezusa skopiowano z pogańskich mitów. Oni jedyne co robią to oceniają “nt” na podstawie Tory. I to im wystarcza, aby prawidłowo ocenić sytuację.

    Like

    Reply
    1. Ninek

     Dlatego że są niespoójnosci w bibli warszawskiej i innych nalezy czytac w oryginnale , tłumaczenie interelinearne i okazuje się że teksty z bibli warszawskiej po prostu sa przekrecone i i nie istnieją,,teksty Pawła sa tekstami skrybów katolickich przepisujących biblię na swoją modłe
     Dlatego zamiast wyznawać podróbę poszłęm do judaizmu i wyznaję oryginał

     Like

     Reply
 2. Thorgal

  Brain Braker – poczytaj z Duchem Świętym Słowo Boga w starym i nowym przymierzu. Od samego początku do końca – nie wyrywkowo! Odnajdziesz Boga. A jak nie to poszukaj pomocy w zrozumieniu. Dojdziesz wtedy do Prawdy. Pozdrawiam

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Posługujesz się nickiem, a nie znasz jego znaczenia. Z wiki:

   “Głównym bohaterem serii jest Thorgal Aegirsson, który wychowuje się wśród wikingów, nie jest jednak jednym z nich. Thorgal jest bowiem „gwiezdnym dzieckiem” – jego rodzice nie mieszkali na Ziemi – i tylko przez przypadek trafia jako niemowlę do kraju wikingów. Oni też nadają mu imię – posłaniec Thora (Thorgal), boga piorunów i syn Aegira (Aegirsson), władcy wód – ponieważ niemowlę znaleziono na brzegu morza po potężnym sztormie.”

   Piękny ukłon w stronę upadłych aniołów… Thorgal jest ich kolejnym dzieckiem.

   Thorgalu, czy możesz wykrzesać z siebie odrobinę ludzkiego wstydu i nie pisać tutaj takich rzeczy? Bo zwyczajnie mnie obrażasz. Będę wdzięczny.

   Like

   Reply
    1. Brain Breaker Post author

     Możliwe, kto go tam wie.
     Takie komentarze jak ten (o duchu świętym itd.), to dostawałem na początku, ale teraz, jeśli ktoś pisze takie rzeczy, to wygląda to już nieco inaczej.

     Like

     Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s