Co Szatan zrobił z Biblią cz. 30: Kto jest zbawicielem? Bóg Izraela czy Jezus – Szatan? + BONUS: Co jest nie tak z Apokalipsą?

Jest to bardzo ważny artykuł, bo opisałem w nim dlaczego wierzę Bogu Izraela, a nie wierzę Jezusowi. Stanowi on pewne podsumowanie mojej dotychczasowej pracy. Jeśli ktoś to zacznie czytać bez znajomości mojego dotychczasowego toku rozumowania to odradzam – istnieje ryzyko zawału serca spowodowanego nienawiścią wobec mojej osoby ORAZ własną głupotą.

Podjąłem w nim także temat Apokalipsy – pierwszy raz odważyłem się na to.

Ale najpierw opiszę jeszcze 9 i 11 rozdział Izajasza, bo tam mamy to samo co zawsze – chrześcijanie bezczelnie zmanipulowali te proroctwa. Odkryłem to już dawno, ale nie miałem czasu tego opisać, a chcę to mieć za sobą. 

A oto te rozdziały:Septugainta, Iz 9
(1) Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło! Mieszkańcy w mroku krainy śmierci, oto światło wam rozbłyśnie! (2) Tak wielu jest tych, których Ty z radością przyprowadziłeś z powrotem. Będą się radować przy Tobie, jak ludzie radują się przy żniwach lub jak ci, którzy dzielą się łupem. (3) Jarzmo ich przygniatające zostało połamane, a także rózga znad ich karku. Rózgę ciemiężców zmiażdżył Pan, tak jak w owym dniu w czasach Madiama. (4) Za każdą szatę zdobytą nieuczciwie, za każdy płaszcz z nawiązką zapłacą. Będą się domagać, nawet jeśli strawił je ogień. (5) Dziecię nam się urodził, syn, i zostało nam dane. Na jego barkach spoczęła władza. Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie przez niego. (6) Jego władza wielka, a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic. Umocni jego królowanie i zapewni trwanie w sprawiedliwości i prawie od teraz i na wieczne czasy. Sprawi to żarliwość Pana Zastępów.

BW, Iz 9

(1) Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. (2) Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. (3) Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. (4) Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Te proroctwa nie mogą być o Jezusie, bo kiedy przyjdzie ów Pomazaniec, to od tego momentu na ziemi zapanuje prawo i sprawiedliwość. Wiemy co obecnie mamy na ziemi, a więc nie możliwe jest, aby te proroctwa już zostały wypełnione przez kogokolwiek. Ale ale. Nasz kolega Łukasz opisując nam historyjkę zapłodnienia astarte przez ducha świętego czyli diabła (zwróćmy uwagę, że Łukasz jako jedyny z “ewangelistów” podał tyle szczegółów, na których potem zbudowano kult Astarte – katolickiej maryjki) podał nam, że według niego te proroctwa już zostały wypełnione (mowa o 32 i 33 wersecie):

Łuk 1:(26) A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, (27) do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. (28) I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. (29) Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. (30) I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. (32) Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. (33) I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. (34) A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? (35) I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.

Jak zwykle Łukasz, nasz sztandarowy egiptolog, pokazuje swoje prawdziwe oblicze i jawnie kpi z Boga.

Weźmy teraz rozdział 11, tam też podobno są proroctwa, które chrześcijanie uważają za wypełnione w ich Jezusie.

Septuaginta, Iz 11

(1) Wyrośnie młody pęd z pnia Jessaja, kwiat się rozwinie z tego korzenia. (2) Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. (3) Napełni go duch bojaźni Bożej. Nie będzie wydawał wyroków według domniemań swoich ani karcił według pogłosek, (4) ale przyzna człowiekowi prostemu prawo do sądu, rozsądzi w kraju sprawy upokorzonych. Ugodzi krainę słowem ust swoich, tchnieniem swoich warg zgładzi bezbożnego. (5) Swoje biodra będzie opasywał sprawiedliwością, a swoje żebra ogrzewał prawdą. (6) Wilk będzie się pał razem z owcą na hali, a małe dziecko będzie je prowadzić. (7) Krowa i niedźwiedź razem będą wypasane, a ich młode razem przebywać będą; lew i wół wspólnie będą jeść plewy. (8) Raczkujące niemowlę wsunie rączkę do nory żmij i do legowiska młodych kobr. (9) Przestaną źle postępować, nie będą mogli na mojej świętej górze zgładzić kogokolwiek, cała bowiem zamieszkana ziemia napełni się poznaniem Boga jak wodą, która dąży do napełnienia morza. (10) W owym dniu pień Jessaja powstanie, aby władać narodami; w nim narody będą pokładać nadzieję; miejsce jego odpoczynku będzie sławne. (11) Owego dnia Pan znowu okaże potęgę swego ramienia, aby pobudzić do gorliwości tę ocalałą resztę ludu, pozostawioną gdzieś u Asyryjczyków, w Egipcie, w Babilonii, w Etiopii, u Elamitów, gdzieś tam gdzie wchodzi słońce, czy w Arabii. (12) Podniesie do góry znak przeciw narodom i pozbiera pogubionych z Izraela, z czterech krańców ziemi zgarnie w jedną gromadę rozproszonych z Judy.  (13) Usunięta zostanie zazdrość Efraima. (14) Na statkach obcoplemieńców popłyną morzem w różne strony, a równocześnie ograbią tych, co mieszkają na wschodzie oraz Idumeę. (15) Pan opustoszy morze Egiptu, przy użyciu gwałtownego wichru położy swą rękę na jego rzece i uderzy na siedem jej ujść, tak że można będzie przejść ją w sandałach. (16) Mojemu ocalałemu w Egipcie ludowi otworzy się droga i Izraelowi dane będzie to samo, co ongiś, gdy wychodził z Egiptu.

BW, Iz 11

(1) I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. (2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. (3) I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, (4) lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. (5) I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. (6) I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. (8) Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. (9) Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. (10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. (13) Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni; Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. (14) I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. (15) I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. (16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.

Tego nie chce mi się już komentować. Chyba każdy kto rozumie po polsku, rozumie o co tutaj chodzi… Mamy zawarcie nowego przymierza – przyszłość.

Tak więc podsumowując, 9 i 11 rozdział Izajasza nie mają nic wspólnego z Jezusem.


Teraz ważniejsza część artykułu.

Zestawiłem wersety z Izajasza, które są bardzo ważne z punktu widzenia tego, kto tak naprawdę jest naszym zbawicielem i czy można używać tego określenia wobec kogokolwiek innego niż Bóg Izraela. Będę korzystał z przekładu BW, a w niektórych miejscach dopiszę przekład z Septuaginty.

Iz 33:(22) Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi. (…) (24) I żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy.

Z tych wersetów wynika, odpuszczenie grzechów nastąpi z chwilą sprowadzenia Izraelitów do ziemi i zawarciem nowego przymierza, co jest bardzo logiczne. Już nie raz pisałem o tym, że obecnie obserwujemy tragikomiczną sytuację, która polega mniej więcej na tym:
Widać dookoła plan depopulacji i zbliżającą się 3 wojnę światową, a autorzy tzw. “NT” wmawiają nam, że Jezus już umarł za nasze grzechy i mamy je odpuszczone jeśli w niego uwierzymy itd… Z tego wynika, że Jezus już się na nas nie gniewa. Skoro tak, to czemu nad głową wszystkich ludzi fruwają samoloty z chemtrails – nawet tych, co uwierzyli w Jezusa? Gdybyśmy mieli już odpuszczone grzechy, to nic takiego nie miałoby miejsca. Z punktu widzenia proroctw Tory jest to kompletny nonsens. Nie mamy żadnego odpuszczenia grzechów na razie. Bóg się na nas gniewa, a Szatan próbuje nam sprzedać kult Jezusa i wmówić to, że już dostąpiliśmy łaski. Chyba łaski diabła jak już.

Iz 35:(1) Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! (2) Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. (3) Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! [to co, może tu mowa o powrocie Jezusa na ziemię? taa… Mamy jasno powiedziane, kto nas wybawi – Bóg Izraela(5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. (7) Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. (8) I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. (9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. (10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.

Iz 41:(1) Słuchajcie mnie w milczeniu, wyspy, wy zaś, narody, nabierzcie siły! Niech przystąpią, a potem niech mówią, razem stańmy do rozprawy! (2) Któż wzbudził na Wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? Który poddaje narody swojej mocy i podbija królów? Którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plewę? (3) Gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka ścieżki. (4) Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi. (Sep: Ja, Bóg jestem pierwszy i będę pierwszy w przyszłości.) (5) Widziały to wyspy i ulękły się, krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły. (6) Jeden drugiemu pomaga i mówi do swojego brata: Śmiało! (7) I tak zachęcał rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem blachę kowala, mówiąc o zlutowanej robocie: Dobre to jest! Potem to przybił gwoździami, aby się nie chwiało. (8) Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. (9) Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą: (10) Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. (11) Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. (12) Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. (13) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę! (14) Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę – mówi Pan – twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. [czy może jednak Jezus, albo Bóg który się zamienił w Jezusa – za pomocą diabła – ducha świętego – nie mam słów- kłaniają się tutaj poprzednie części serii]

Iz 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. [żeby się ktoś nie pomylił o co chodzi (Sep: Oto Jakub, mój Sługa, ja go przygarnę, oto Izrael, wybrany mój, moja dusza Go przyjmie…)(2) Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. (5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. (6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. (8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. (9) Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam.

Chodzi o Izrael, tymczasem “ewangelista Mateusz” zdążył nam powiedzieć, że to chodzi o Jezusa:

Mat 12: (15) A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu, i uzdrowił ich wszystkich. (16) I przykazał im, aby go nie ujawniali, (17) żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: (18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. (19) Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. (20) Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. (21) A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję.

Jaki z tego wniosek? Jak ktoś chce pokładać nadzieję w imieniu Jezusa, to musi liczyć się z tym, że cały ten cyrk jak zwykle zbudowano w oparciu o manipulację proroctwami. Do tego zdążyli już mnie przyzwyczaić autorzy tzw. “NT”, a więc kościół rzymski na czele z Pawłem i jego przydupasami i następcami. M a s a k r a. Dla ciekawskich, tak ten fragment brzmi w Septuagincie:

Iz 42:(1) Oto Jakub, mój Sługa, ja go przygarnę, oto Izrael, wybrany mój, moja dusza Go przyjmie. Udzieliłem swego ducha, by był przy Nim. On przyniesie wyrok narodom. (2) Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu; na zewnątrz nie usłyszy się Jego mowy. (3) Nie skruszy do końca nadłamanej trzciny ani nie zgasi do reszty kopcącego knota, ale wyda wyrok oparty na prawdzie. (4) On zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Na Jego imieniu narody oprą swą nadzieję. [czyżby Jezuskowi ciutek nie wyszło wypełnienie tego proroctwa? Bo… miał nie dać się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi… Skoro mówi się nam, że go zabito, a potem zmartwychwstał i poszedł do nieba, to jakby coś nie poszło zgodnie planem, bo na ziemi do tej pory panuje coraz większa rozpierducha, a więc on powinien tutaj być i owe prawo ustanawiać, a nie zwiewać do nieba]

Iz 43:(1) Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. (3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. (4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. (5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. (6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! (7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. (8) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. (9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda! (10) Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.

Tu w polskim przekładzie Septuaginty jest niezłe zamotanie, bo mamy: (10) Zostańcie moimi świadkami, a ja też jestem świadkiem – mówi Pan Bóg, jak również mój syn, którego wybrałem, abyście dowiedzieli się i uwierzyli, i zrozumieli, że JA JESTEM, że przede mną nie było innego Boga i po mnie też nie będzie. (11) Ja jestem Bogiem i poza mną nie ma innego wybawcy.

Sprawdziłem to miejsce w Brentonie i tam nie ma nic o synu, tylko o słudze, czyli Izraelu.

(12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem (13) i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? (14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. (15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.

Iz 44:(1) Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. (2) Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem! (3) Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, (4) aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. (5) Jeden powie wówczas: Ja należę do Pana! Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce: “Własność Pana” – i otrzyma zaszczytne imię “Izrael”. [to jest opis zawarcia nowego przymierza – tego samego z Jer 31:31-40 – to jest to na co czekamy: na wylanie ducha, tego samego ducha, który mamy w księdze Joela] (6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. (Sep: Ja istnieję pierwszy i po tym wszystkim istnieć będę. Poza mną nie ma Boga.) (7) I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi! Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? A to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują! (8) Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.

Ten tekst na końcu dał mi mocno do myślenia, bo z niego wynika, że mamy się trzymać tylko tych proroctw, które wypowiedział Bóg przez swoich proroków. To co powiedział Bóg się spełni. Co z proroctwami, które mamy w “NT”? Czy można im w ogóle wierzyć? Przecież za nimi stoi duch chrześcijaństwa i Jezus – Szatan. Ten problem wymaga głębszego zbadania, bo nic nie znalazło się w naszych Bibliach przypadkowo, a panowie z krk którzy nam dali “NT” wszystko co tam jest umieścili w konkretnym celu. Pytanie: co w jakim celu?

(21) Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, i żeś sługą moim, Izraelu! Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą. Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć.(22) Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bom cię odkupił. (23) Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać! Wykrzykujcie, podziemne krainy! Góry, zabrzmijcie okrzykami, i ty, lesie, z każdym twoim drzewem! Bo Pan odkupił Jakuba i chwałę swą okazał w Izraelu. (24) Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? [PODOBNO JEZUS BYŁ! – weźmy sławny początek ew. “Jana” podobno świat został stworzony za pośrednictwem Jezusa. taa… już wiadomo kto za tym stoi. Szatan chce nam wmówić, że brał udział w tworzeniu świata i nas samych.]

45:(17) Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki. (18) Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: Ja jestem Pan i nie ma innego. (19) Nie przemawiałem potajemnie, w ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: Szukajcie Mnie bezskutecznie! Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co godziwe. [jakby kolejny argument, że należy słuchać tylko proroków z tego starego”przeterminowanego testamentu”?] (20) Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, wy ocaleni z narodów! Nie mają rozeznania ci, co obnoszą swe drewno rzeźbione i modły zanoszą do boga nie mogącego ich zbawić. (21) Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. (22) Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! [ a ja słyszałem od chrześcijan, że podobno jest jeszcze jeden bóg – Jezus, a ponadto, że podobno Tora jest tylko dla tych… Żydów… Przeczytaj jeszcze raz ten werset: “nawróćcie się do mnie wszystkie krańce świata”] (23) Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, (24) mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego gniewali.

No, a ja słyszałem od Pawła, że wszelkie kolano zegnie się przed… Jezusem:

Filipian 2:(9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

Czy teraz widać jak po mistrzowsku ten drań to wykręcił?

Iz 46: (3) Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia! (4) Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.

(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. (10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (11)Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Iz 48:(1) Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie, przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. (2) Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela – jego imię Pan Zastępów – (3) rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się. (4) Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu, (5) dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał. (6) Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy – czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. (7) Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział: Ja o nich wiedziałem. (8) Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia. (9) Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. (10) Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. (11) Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię; a przecież mojej chwały nie oddam innemu. (12) Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.

Teraz uwaga! Tekst, który do tej pory zaznaczyłem na czerwono jest bardzo ważny. Dlaczego? Bo kto jest pierwszy i ostatni według Apokalipsy?

Obj1: (17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Chodzi o Jezusa. Niedowiarków odsyłam żeby sprawdzili kontekst.

Przy okazji, mamy informację, że Jezus zmartwychwstał, a tego nie ma w proroctwach (kłania się część 28). Na koniec Apokalipsy mamy to samo podkreślone:

22:(13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

(20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! (21) Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.

Tym sposobem zrobiłem wstęp do podważenia Apokalipsy. Długo odpychałem ten temat od siebie, bo na Apokalipsie budowałem swoje poznanie. Ale jak się okazuje, pewną część Apokalipsy zerżnięto od proroków, ale to nie jest temat na ten artykuł. A więc wobec tych wersetów jakie tutaj podałem w całym tym artykule, nie pozostaje mi nic innego niż zakwestionować wiarygodność Apokalipsy.

Jestem obecnie na etapie przebudowywania swojego poznania i nie wiem gdzie wyląduję, ale nie wycofam się w połowie drogi ze strachu. Ja jestem konsekwentny w tym co robię. Bałem się przez jakiś czas co będzie jak zacznę kwestionować Apokalipsę skoro tam na końcu są zapisane przekleństwa. Jednak kiedy zacząłem ją czytać krytycznym okiem z perspektywy Tory, to niestety musiałem przyznać, że jest to tekst niedopuszczalny z perspektywy proroków. Będzie jeszcze o tym sposobność napisać, bo temat dopiero zalęga się w mojej głowie. Wracam do wątku, który omawiałem:

(13) Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa; gdy Ja na nie wołam, wszystkie razem stają. (14) Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie! Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. (15) Ja, Ja to przepowiedziałem i Ja go powołałem, sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. (16) Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego Duch. (17) Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. [to Bóg czy Jezus? Bo na podstawie mojej dotychczasowej pracy stwierdzam, że niemożliwe jest pogodzenie nauk Boga z naukami Jezusa, a pogląd, że Bóg zmienił się w Jezusa jest koszmarnym nieporozumieniem]

Iz 49: (22)Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach. (23) Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. (24) Czy można odebrać mocarzowi łup albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? (25) Tak mówi Pan: I jeńcy mocarza zostaną odbici i łup wymknie się tyranowi, gdyż Ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i Ja wybawię twoich synów. (26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że Ja, Pan, Mocarz Jakubowy, jestem twoim Zbawcą i Odkupicielem.

Chciałoby się powiedzieć, że gdyby na każdej stronie Biblii było napisane, że tylko Bóg jest wybawicielem i nie ma innego Boga poza nim, to zaczarowani chrześcijanie i cała rzesza innych opierających się na “NT” i tak by dalej wierzyła w Jezusa jako swojego zbawiciela. Dlaczego? Zawsze miło jest wiedzieć, że był ktoś taki jak Jezus i dzięki niemu ma się zbawienie w kieszeni, na szczęście nie trzeba sobie zawracać głowy Torą i tymi szczegółowymi przepisami – kto by to wytrzymał… Tyle tego… Nasi wspaniale chrześcijanie zagłuszają swoje sumienie i oddychają z ulgą. To jest właśnie droga na łatwiznę, ale ta droga prowadzi na zatracenie – i tutaj objawi się sprawiedliwość Boża. Jak to możliwe, aby w sytuacji, kiedy ludzie mają dostęp do wiedzy zbawieni zostali i jedni i drudzy? Jest to absolutnie niemożliwe.
Po jakiego grzyba zmieniam swoje życie i zawracam sobie głowę tymi drobnymi przepisami Tory, skoro chrześcijanie i tak będą zbawieni bez tego? To by dopiero była niesprawiedliwość. Kochać Boga oznacza “wypełniać Jego przykazania”, a cały ten diabelski stos doktryn (które mają jeden cel: kasację Tory) można wyrzucić do kosza.

To Bóg wystawił ludzi na próbę poprzez Jezusa i w ten sposób sprawdza kto Go kocha, a kto idzie na łatwiznę. Wiara w Jezusa jest super. To jakby wygrana w totka. A wydaniu pawłowym to już zupełna masakra.

Na świecie panuje obecnie koszmarne zwiedzenie i choć nie wiem jeszcze wszystkiego, a dużo rzeczy nie rozumiem, to jestem w o tyle lepszej sytuacji, że wiem dokąd iść.

Na koniec spójrzmy jeszcze co Bóg sam o sobie mówi w przykazaniach. Jaki jest Bóg?

Wyj 20: (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym (…)

Skoro tak, to obliczu tego wszystkiego co do tej pory pokazałem, stwierdzam, że ten Bóg w którego ja wierzę, nie przekazałby nic ze swojej chwały żadnemu Jezusowi ani nikomu innemu. Nie miał żadnego syna, bo to zerżnięto z pogańskich mitów o demonach i ich wyczynach.

Ja wierzę w takiego Boga.

Niebawem ponownie zredaguję tekst w zakładce “o mnie”, bo znajdują się tam nieaktualne informacje. Nie wierzę że Jezus jest moim zbawicielem. Jedynie Bóg Izraela jest moim zbawicielem.

Brain Breaker

Advertisements

14 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 30: Kto jest zbawicielem? Bóg Izraela czy Jezus – Szatan? + BONUS: Co jest nie tak z Apokalipsą?

 1. ka rol

  Cześć Brain, jak tam obrzezanie ku czci Kronosa ? Już po ? 🙂 Twoja babilońska Tora niedługo legnie w gruzach 🙂 Chrześcijanie zmanipulowali proroctwa ? Nie, to robota babilończyków, czyli tzw. Żydów 🙂 A wiesz, że w Twojej babilońskiej Torze jest także chrzest wodny czyli polewanie się spermą Ozyrysa ? I jak, fajnie ? 🙂 Nie mówiąc już o babilońskim przekleństwie kobiet, czyli miesiączce… 🙂 Wszystko z czasem, pozdro.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tyle ma do powiedzenia Karol… Szkoda, że na nic więcej cię nie stać… Nie potrafię z tobą rozmawiać na ten temat, jakoś nie chce mi się tracić sił na tłumaczenie, to i tak jest bezcelowe w twoim przypadku. Może niech po prostu inni zobaczą, co masz do powiedzenia na ten temat.

   Like

   Reply
  2. theredbrainbreakerkstian Post author

   W zasadzie Karolku, to chwila moment. Obrzezanie dla Kronosa podesłała wam wasza fajna koleżanka pamela. O tutaj można sobie poczytać jakie ona ma poglądy:

   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/07/30/wywalono-mnie-z-fejsa-mariusz-tchorzu-wiesz-cos-o-tym/comment-page-1/#comment-1514

   Także doborowe macie towarzystwo u siebie. Dobrze, że w trudnych chwilach możecie liczyć na pomoc pani pameli.

   Czy w ogóle macie wstyd? Wiecie co to w ogóle jest wstyd?
   Może od dziś będę o was pisał: “ci co chcą aby biblijny bóg całował ich w dupę”.
   Jaki by z tego wyszedł skrót literowy? CCCABBCIWD – no niezbyt wpada w ucho, może wymyślę coś innego. Tymczasem żegnaj Karolku CCCABBCIWD.

   Like

   Reply
 2. theredbrainbreakerkstian Post author

  Ponieważ mam za sobą karierę katolika, to teraz zrobię użytek z tych przygód.
  W tamtych czasach niewiele czasu poświęcałem na myślenie o Bogu. Czasem zdarzało mi się pomyśleć o religii i zbawieniu. Wtedy nachodziły mnie takie myśli, że w zasadzie to często grzeszę i nie staram się za bardzo żyć w zgodzie z niektórymi przykazaniami. Ale co się wtedy działo w mojej głowie? Natychmiast myślałem o Jezusku, o tym, że on tak naprawdę już umarł za moje grzechy. Dzięki niemu będę zbawiony pomimo tego, że za bardzo się nie przykładam do swojej religii.
  Można powiedzieć, że Jezus był moim najlepszym ubezpieczeniem na życie wieczne. Gdy człowiek coś przeskrobał, to zawsze miał Jezusa.
  I tak to właśnie ma działać. Ponieważ tak zostaliśmy zaprogramowani przez watykański matrix.

  A teraz obudź się i pomyśl przez chwilę: co byś zrobił gdybyś nie miał Jezusa? Jak by wyglądało twoje życie? Jak by wyglądał świat dookoła ciebie? Lepiej czy gorzej? Czy ludzie by większą wagę przywiązywali do Tory i Bożego Słowa?

  Stan istniejący który mamy wokół nas zawdzięczamy Watykanowi, który pierze nam mózgi w szkołach i poprzez media. Cała otaczająca nas rzeczywistość jest ich dziełem, bo to oni nami rządzą z przyzwolenia samego Boga. Nic co się dzieje nie dzieje się bez przyczyny, a ponieważ ci panowie nauczyli nas kultu Jezusa, to teraz ja pytam:
  W JAKIM CELU?

  Like

  Reply
 3. tomiczny

  Są dwa aspekty. Pomieszanie prawdy z kłamstwem tz.ST i NT oraz odwrócenie uwagi.
  I to się luckowi udało.Czytam ST i jest w sporze z NT lecz wmawiano nam ile to proroctw wskazywało na mesjasza typu ,,panna porodzi Syna,, a ta panna to młoda mężatka. A odwrócenie uwagi od Boga na Jego ,,syna,,jest perfekt. A gdzie to pisze?BOG nie ma ani Syna ani kuzyna! Trzeba czytać ST !
  Pomyślcie tylko ile książek i scenariuszy napisali ludzie ,typu Hary Poter ,to dla lucka jakiś problem wymyślić story o jezusie? Nawet go podstawił ,ukrzyżowanego pobitego ,zmartwychwstałego.
  Może na tym polega ta próba? W co uwierzymy?
  Możemy jeszcze 1000 lat rozkminiac apokalipsę ,i o to chodziło luckowi. A kiedy weźmiemy się za ST?
  Kurtyna ma małą szparke i widać co nieco ,oj będzie blamage!

  Like

  Reply
 4. monika8000

  Zademonstrowałeś tutaj tyle Słów Boga, który mówi że jest jedynym Bogiem i nikomu Swojej Chwały nie odda, i że w nikim innym nie ma zbawienia, że trzeba być albo bezbożnym, albo ślepym, albo zaczarowanym, żeby po zapoznaniu się z tą treścią twierdzić, że jezus jest bogiem!
  Mój Bóg powiedział: “Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.” A ja Mu odpowiadam: Dokładnie tak mój Jedyny Zbawicielu, Boże Izraela.

  Liked by 1 person

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Wiesz Monika, to, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem to nie jest może tak odkrywcze. Bo wiadomo jak to interpretują np. judeomesjanie: Bóg zmienił się w Jezusa i wszystko gra. Natomiast chrześcijanie uważają Jezusa za syna Boga. Wtedy to właściwie to nie wiadomo kim jest ten Jezus, czy synem czy drugim bogiem czy jedno i drugie – totalny misz masz.
   Co mnie jednak uderzyło najbardziej po lekturze tych fragmentów to fakt, że Bóg mówi sam o sobie, że jest JEDYNYM WYBAWICIELEM. A wiadomo co nam się kładzie do głów… Mówi się nam, że to Jezus jest wybawicielem.
   A więc skoro tak, to kult Jezusa z miejsca ląduje w koszu. Nie jest on żadnym wybawicielem, tylko diabłem, który udaje kogoś dobrego.
   Jezus jest wybawicielem – owszem, ale on wybawia ludzi od Boga Izraela. Odciąga ich od Niego.

   Like

   Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Ostatni twój komentarz to jak pisałeś o 2 aspektach. Nie będę moderował twoich wpisów, bo mi podpadłeś kłamstwem i tyle. Nie ufam ci i nie widzę sensu umieszczania twoich komentarzy bo nie są jasne dla mnie twoje intencje.

   Like

   Reply
 5. tomiczny

  Ok ,rozumie, szkoda,więc masz je gdzieś tam były jasne i na temat .Podpadlem u Ciebie ,a czy na dzień dzisiejszy jest wszystko takie jasne ? Temat jest rewolucyjny ,epokowy ,rozwojowy .Czy wyciągnąłem Ci niektóre myśli z ust ? Nie chciałem tego ,byliśmy na tej samej fali i jesteśmy ,nie chciałem Ci odebrać chwały ,bo to prawda że to wiele Twojej pracy. TWOJE artykuły są niezmiernie ważne i muszę je sobie wydrukować ,szczególnie ostatni 30 ty czytałem chyba 4 razy. W cytatach z Izajasza jest wiele niezmiernie ważnych myśli np.48,,6 7 ,a już 48,,8 to o nas. Dziś przeczytałem 40 do 59 ,szok. Intencje są czyste i szczere choć na pewno się mylę jak w przypadku Daniela o oderwanym kawałki brody.
  Kwestia Apokalipsy nabiera kształtu ale co z Danielem i 70 tygodniach itd,lecz poczekajmy.
  Iz48,,6 …od TERAZ będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte o których nie słyszałeś .Ja i Ty.Pozdrawiam Cię .

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tomiczny, nie mieszaj kwestii dochodzenia do prawdy (tego co staram się robić) z posiadaniem zaufania do drugiej osoby, w tym przypadku ciebie.
   Nie o to chodzi, że mi coś odbierasz, jakieś myśli. Zupełnie mnie nie znasz, bo ja mam gdzieś te swoje “zasługi”, mnie interesuje tylko prawda.
   Jeśli mi wyjaśnisz na priv co tak naprawdę zaszło to mogę zaraz puścić wszystkie komentarze, ale jest jeden warunek: ja nie cierpię kłamców, więc nie próbuj ze mną grać w jakieś gierki, tylko kawa na ławę. Nie cierpię kłamców (patrz choćby na koleżkę Mutu, który dopiero co próbował ze mną swoich sił)

   Like

   Reply
 6. tomiczny

  A możesz mi zarzucić kłamstwo ?Powtarzam NAPEWNO się często mylę ale unikam kłamstwa ,a zaufanie to długi proces.Masz prawo być nieufny ,widzę od roku co leci na stronach typu ,,zbawienie,,.Jak wyjaśniłem Mariuszowi efekt ,,Pirenejów263 km,,to mi napisał ,,jak ci śmierdzi temat….,,i od jakichś tam wzywał , byłem tam w Marsyli wiele razy.
  Aaa już wiem chodzi o ten krótki tekst…jak to się można szybko na człowieku zawieść…Naprawdę NIGDY nie wyszedł odenmie,sprawdź z jakiego adresu wyszedł ,może ktoś z mojej rodziny bo znają też moje hasła .
  Iz.44,,1- 8 jest mega ,a 5 to Multi, ,,własność Pana,,
  Uspokaja mnie też Iz.56 o cudzoziemcach, np .7,8,,,cudzoziemców zaś którzy przystali do Pana aby mu służyć i aby miłować Imię Pana, być Jego sługami , WSZYSTKICH którzy przestrzegają Sabatu ,nie bezczeszcza go i trzymają się mojego Przymierza ,wprowadzenie na moją Świętą Górę i sprawie im radość w moim Domu Modlitwy….gdyż mój Dom będzie zwany Domem Modlitwy dla wszystkich ludów…
  Jeszcze zgromadze do Niego innych ,poza tymi którzy są już zgromadzeni .
  Jak mówią Niemcy ,,ubierz się ciepło,, tz .Jeszcze nas poobijają.tyle nas czeka nowości.
  Pozdrawiam Cię .

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Dobrze Tomiczny, może i dobrze, że każdy to widzi. Ja nie jestem w stanie sprawdzić, kto siedział przy danym komputerze o określonej porze.
   Ale dam Ci jeszcze jedną szansę i obdarzę zaufaniem. Ale mam prośbę, zmień swoje hasła, bo tak nie może być. Czy wobec wersetów, które dałeś, jest śmiałek, który śmie twierdzić, ze Tora obowiązuje tyko… “Żydów”?
   Tak, Izajasz 44:1-8 jest mega, bo to o upragnionym nowym przymierzu i prawdziwym Bogu, który je z nami zawrze.

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s