Co Szatan zrobił z Biblią cz.34 – List Jakuba i zakon wolności czyli kolejne pawłowe babilońskie fałszerstwo

Ten artykuł to tylko formalność, ale napisałem go, żeby nic nie umknęło. Kilka razy w ostatnim czasie parę osób wspominało o liście Jakuba. Wobec tego postanowiłem prześledzić ten list i oto co mi wyszło.

Na początek zobaczmy sobie jak nasz satanista “apostoł Paweł” pisał o wolności:

Rzymian 8:21. ze i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.

1 Kor 8:9. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.

1 Kor 11:28. A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie
jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia; 29. mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego; bo dlaczegóż by moja wolność miała być sadzona przez cudze sumienie?

2 Kor 3:17. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

Gal 3:4. nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie
weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę,

Ten fragment obszernie omawiałem w 5 części serii o Pawle. Chodzi o to, że apostołowie szpiegowali Pawła. W połączeniu z tym wszystkim co do tej pory ujawniłem, jest to dowód na to, że Jakub nie nauczał o żadnej wolności. Jakub nauczał tego samego co Piotr i Jan, a więc zakonu.

Gal 5:1 Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie wiec niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.

Gal 5:13 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

Paweł ani razu nie posłużył się terminem “zakon wolności”. Pierwszy raz znajdujemy to w liście Jakuba. Co oznacza taka sytuacja? Babilon chce nam powiedzieć, że to Jakub był twórcą tego terminu. Jeśli byśmy w to uwierzyli, to dalszy krok ma być taki, abyśmy myśleli, że Paweł kontynuował dzieło Jakuba.
Przechodzimy do treści listu.

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. (2) Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,(3) wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, (4) wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. (5) A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. (6) Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. (9) A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, (10) bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. (11) Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. (12) Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. (13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. (14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. (16) Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.(17) Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. (18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. (19) Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. (20) Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. (21) Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. (22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. (23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, [!!! zakon wolności? a co to? ] nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. (26) Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. (27) Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.

2:(1) Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. (2) Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, (3) a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, (4) to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? (5) Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? (6) Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? (7) Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? (8) Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. (9) Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.(10) Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. [pamiętam jak przeprowadziłem jedną z pierwszych rozmów z chrześcijanami na fejsie. Powiedziałem, że mam brodę i że zakon obowiązuje. Wtedy pokazano mi, że się mylę i zacytowano właśnie ten 10 werset listu “Jakuba”. Dokładnie po to pawłowy babilon umieścił tę informację, aby utwierdzić chrześcijan, że nie mają co się starać przestrzegać zakonu Mojżeszowego, bo wystarczy, że uchybią w jednym, a będą winnymi wszystkiego. W zamian za to pawłowy babilon proponuje nam zakon wolności, czyli coś, czego do tej pory nikt nie opisał i nie znamy przepisów tego zakonu, a chodzi tylko i wyłącznie o kasację Tory] (11) Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. (12) Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. [tutaj w zasadzie mógłbym zakończyć ten wpis, bo więcej nie trzeba, żeby zobaczyć, że to nie Jakub pisał ten tekst](13) Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem. (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, (16) a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. [czyli tak, dopiero co przed momentem mieliśmy zniechęcenie do przestrzegania Tory, a tutaj mamy wyraźną aluzję do pawłowych nauk zbawienia przez wiarę – wygląda jakby Jakub polemizował z Pawłem i wskazywał, że uczynki także są konieczne do zbawienia, a nie sama wiara. Jeżeli jednak połączymy to razem, a wszystko zbudowane jest w oparciu o kasację Tory, to widać, do jakich uczynków nawoływał autor tego listu. Do uczynków zakonu wolności – pawłowego zakonu chrystusowego. Po co mamy tutaj te zwroty o konieczności wypełniania jakiś tam uczynków? Żeby stworzyć iluzję tego, że to Jakub pisał ten tekst. Dzięki temu, że jest jakby utrzymany w polemice z Pawłem i jego zbawieniem z wiary, autorzy osiągnęli to, co chcieli: ten tekst sprawia wrażenie, że pisał go Jakub. Jest on stylizowany na list Jakuba.] (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? (21) Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

3:(1) Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. (2) Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. (3) A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. (4) Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. (5) Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! (6) I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. (7) Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. (8) Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. (9) Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże; (10) z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. (11) Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? (12) Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. (13) Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. (14) Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. (15) Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. (16) Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. (17) Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. (18) A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. 

Czy pamiętacie ile razy Paweł wspominał o podziałach w swoich zborach i nieustannych kłótniach? Jak on zamierzał to rozwiązać? Wszyscy mieli w duchu miłości stać się jego naśladowcami. Powyższe wersety są dokładnie o tym samym. Niemożliwe jest to, aby pisał to Jakub, który jak wiemy z wielu poprzednich artykułów, nauczał Tory i obrzezania. Tora jest bezwzględna wobec zła i nie toleruje odstępstw, a innowierców traktuje bardzo ostro, nawet śmiercią. Kłania się tutaj sławny temat diabelskiej miłości do nieprzyjaciół tak wiele razy omawiany już na moim blogu.

4:(1) Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? (2) Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. (3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. (4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? (6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. (7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (9)Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. (12) Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?

Co to jest? Kasacja Tory. To jest dokładnie to samo co omawiałem tutaj, w 12 części “Co Szatan zrobił z Biblią”:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/10/03/371/
Więcej nie będę pisał na ten temat, bo wyczerpałem go w tym linku. Czyżby Jakub nauczał…kazania na górze?? Co za masakra.

(13) A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, (14) wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. (15) Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. (16) Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. (17) Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

5:(1) A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. (2) Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. (3) Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. (4) Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. (5) Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. (6) Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam. (7) Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. (8) Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.

Dopiero co napisałem, że było to zwykłe zastraszanie ludzi, a żadne rychłe przyjście “Pana” nie nastąpiło. Utrzymywano ludzi w strachu, bo łatwiej im było wtedy prać mózgi:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/08/15/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-32-czemu-jezus-nie-przyszedl-rychlo-apokalipsa-to-plagiat/

(9) Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi. [kolejne zastraszanie…chyba ten sędzia jezus Baal zasnął pod tymi drzwiami, skoro nie przyszedł do tej pory] (10) Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. (11) Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. (12) A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze “tak” będzie “tak”, a wasze “nie” niech będzie “nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd.

Odsyłam do tego samego artykułu (cz. 12), bo jest to jawna kasacja Tory:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/10/03/371/

(13) Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. (14)Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. (15) A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. (16) Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon. (19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, (20) niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

Ten fragment pokazuje w jaki sposób ewoluowała doktrynologia katolicka. Kiedyś nie było “sakramentu spowiedzi” i dopiero później wymyślono wyznawanie grzechów babilońskim kapłanom zamiast bliźnim.

Niewiele czasu zajęło mi napisanie tego artykułu, skorzystałem z tego, co już miałem wcześniej opracowane.

List Jakuba nie jest listem Jakuba. Jest trochę stylizowany na list Jakuba, ale babilońscy redaktorzy wyraźnie zgubili proporcję między swoimi herezjami, a słowami, które mogły być faktycznie autorstwa Jakuba.

Co do “zakonu wolności”, to już prosiłem, aby jakiś spec od chrześcijaństwa wziął i zebrał razem wszystkie przepisy owego zakonu… Byśmy się pośmiali.
Oczywiście jest to tak bardzo ukochane przez chrześcijan pojęcie, że oni nawet nie widzą problemu w tym, że każdy z nich ten zakon wolności postrzega w inny sposób. Najprostszy przykład:
Jedni mogą jeść świnki, inni nie (np. adwentyści, KCHDS). Grunt, że ten zakon uwolnił ich od prawdziwego i jedynego zakonu, czyli Tory.

Brain Breaker

Advertisements

10 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz.34 – List Jakuba i zakon wolności czyli kolejne pawłowe babilońskie fałszerstwo

 1. tomiczny

  Mieszkam 34 lata w Niemczech lecz zaglądam często do Polski ,spaceruje sobie i słyszę muzykę ,,Jezus Jezus ,,grają ,śpiewają ,no i jedna młoda opowiada jak to uciekła z krk i jest taka szczęśliwa … opowiada jak to tata pił i ją bił i inne tam… i sobie myślę ,,z deszczu pod rynnę ,,
  Jakaś tam sekta zielonoswiatowcow chyba , chciałem pogadać ale widziałem że nie ma sensu … tam jest mur na 2 metry w korze mózgowej ,potem dalsze mury każdy po 1 metr (Paweł ,Obj. Ew.) ,razem około 20 metrów ,i weź to rozwal .
  Masz rację Krystian ,diabeł zbudował gruby mur ,no i wysoki na 9 metrów ,ale każdy mur kiedyś upadnie !
  Trzeba znaleźć jego słaby punkt .
  Próbowałem argumentem …co by było gdyby …opis ,ten jest syn mój umiłowany ,jego słuchajcie ,,był przy koronacji prezydenta RP …? No nic a co ? No a przy koronacji faraona 5 tys .lat temu ? No nic a co ?
  Czeka nas grubą robota ,chyba że … Joela 3 ,,1 ..a potem wyleje mojego Ducha na WSZELKIE ciało .

  Like

  Reply
  1. Angelika

   “Czeka nas grubą robota ,chyba że … Joela 3 ,,1 ..a potem wyleje mojego Ducha na WSZELKIE ciało .” –
   odnośnie tego mam pytanie dotyczące 2 pomazańców (z Apokalipsy i z Zachariasza), którzy stoją przed Panem i mają prorokować przez 1260 dni. Jak się zapatrujecie na tą kwestię? Jeśli gdzieś było to przepraszam, nie doczytałam się jeszcze…

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Jeśli dwóch pomazańców, świadków to Prawda, to może nimi są, będą Henoch i Eliasz, czyli jedyni w Biblii, którzy nie umarli.

    Like

    Reply
  2. M

   Czyż Pan Jezus sam nie wybrał sobie Szawła:

   «Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. 14 I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia».
   15 «Idź – odpowiedział mu Pan –
   bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».

   17 Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym».

   Like

   Reply
   1. Brain Breaker Post author

    Panie/pani M,
    prosiłbym bardzo przeczytać przynajmniej wszystkie części o Pawle, bo ten etap poznania mamy już za sobą. Ponadto napisałem artykuł o “Bachantkach” Eurypidesa i pokazałem tam jak pięknie owa sytuacja nawrócenia Pawła jest ZERŻNIĘTA od Eurypidesa:
    https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/06/05/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-24-bachantki-eurypidesa-a-biblia-bardzo-wazny-artykul/
    Dzieje apostolskie możesz wyrwać ze swojej Biblii i użyć ich jako papier toaletowy, ale zanim to zrobisz, to warto się przyjrzeć tym satanizmom i wyciągnąć wnioski.

    Like

    Reply
 2. tomiczny

  Z Zachariasza wynika ze chodzi o króla i kapłana najwyższego .
  Apokalipsa to plagiat ST i szkoda czasu ,coś tam zamieszali same głupoty i teraz to rozgryzaj a życie na to za krótkie . Daniel pisze ale o 1290 ciu dniach i o 1335 ciu , gdzie jest mowa o czasach ostatecznych ,(Dan 12,,11,12)Trzeba przeczytać cały 12 rozdział ,,od czasu zniesienia codziennej ofiary ,,ma upłynąć 1290 dni lub lat,,…błogosławiony kto wytrwa …1335 dni .Mamy tu 45 dni różnicy tz.tyle ma trwać wielki ucisk (45 lat) .Według mnie żyjemy dziś w 1360 roku ne. Wielki ucisk się rozpoczyna i potrwa 45 lat ,ja finału nie dożyję chyba że pozycję min .102 lata .
  Rozpoczęcie wielkiego ucisku poprzedzi jakieś wielkie wydarzenie astronomiczne .

  Like

  Reply
 3. tomiczny

  Krystian ,na przykładzie pawła widać jak ten przekręt działa .
  A co się robi by wkręcić obcego ? Nagle przejrzał pawelek ? A kto cię tu wpuścił pawełku ? Szef ! ,autorytet nie byle kto ,miałem przecież widzenie ,aż osleplem ! A świadków masz Pawełku ? No przecież jedni stali i wszystko widzieli potem leżeli ,a potem nic nie widzieli ,a jak widzieli to naturalnie nic nie słyszeli …No wszystko się zgadza ,przykrywam oczy i uszy i wierzę ci pawełku.!
  Myślę sobie czasem czy szatan się z nas nabija ? Ma przy tym radochy do rozpuku , ale nie z nami te numery Bruner ! Fundament jezusowo – pawłowy mocno podkopany ! Dawać zaprawę i cegły !
  Tylko wody nie żałujcie ? Wodolejcy ! Koniec z tym kitem, w czasach końca wzrośnie poznanie !
  Szatan szykuje już lepsze numery ,to będą filmy na Niebie ,panoramiczne ! Scenariusz dawno temu gotowy ,nawet go znamy ….po długiej wojnie między wieloma religiami …odwiedza nas ufo …co to tu jest ?
  To wy ludzie zapomnieliscie naszego boga ? To ten jedyny prawdziwy (i tu znów podstawka jakiegoś dawnego zapomnianego ,plus efekty laserowe itd )
  Ale ja znam już tytuł tego spektaklu , ,,Cyrk na Niebie ,,
  Obsada: Anunaki w roli człekokształtnych małp podobnych do ludzi (wielkie mózgi ,oczy uszy ….)
  Muzyka :mikro Jackson (zmartwychwstały) …

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s